Regulamin – Kolejna Pożyczka

§ 1. Strony i inne Definicje

1. Udostępniającym Promocyjną Ofertę „Doceniamy Lojalnych Klientów” (dalej “Oferta Promocyjna”) jest Pożyczkodawca tj.: LoanMe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.
2. Korzystającym z Oferty Promocyjnej (dalej „Pożyczkobiorca”) może być osoba fizyczna, która jest obecnie klientem LoanMe oraz ponownie zawrze umowę pożyczki z Pożyczkodawcą i wyrazi chęć na skorzystanie z Oferty Promocyjnej.
3. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty

1. Oferta jest ważna od dnia 16.12.2019r. do wyczerpania zapasów kart lub do odwołania przez LoanMe.pl
2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty Promocyjnej „Doceniamy Lojalnych Klientów”.
6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Oferty.

§ 3. Intencje i cele

1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.

§ 4. Zasady

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy karty do dyskontu. Wartoś bonu to 100 zł.
2. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Klient, który wyrazi chęć skorzystania z Oferty promocyjnej oraz przystąpi do umowy pożyczki w dniach od 16.09.2019 do wyczerpania zapasów kart lub odwołania promocji przez organizatora.
3. Z Oferty może skorzystać osoba, która jest klientem i korzysta z usług Pożyczkodawcy oraz terminowo spłaca swoje obecne zobowiązanie – weryfikowana są 4 pierwsze raty.  
Jednocześnie Klient spełnia następujące wymogi:
Pierwsza pożyczkę zaciągnął nie wcześniej niż 16 listopada 2019, w przypadku klientów z drugą pożyczka zobowiązanie zostało zaciągnięte nie wcześniej niż 26 października 2019 roku; spłata odbywa się terminowo, a w wewnętrznym systemie obsługi klienta Klient należy do potencjalnie najlepszej grupy (quality powyżej 75%).
4. Karty wysyłane są pocztą tradycyjną po 5 dniach roboczych po weryfikacji terminowości spłaty zobowiązania na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko. 
5. Z Ofert Promocyjnej może skorzystać Pożyczkobiorca, który nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.
6. Pożyczkobiorca może skorzystać z Oferty tylko raz.
7. Oferta może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
8 Oferta skierowana jest do obecnych klientów Loanme.pl, którzy skorzystali z oferty Refinansowania.

 
§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przystąpieniem do Oferty, Pożyczkobiorca może w każdym czasie zwrócić się do LoanMe o wyjaśnienia. LoanMe zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.
7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.