Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1. POJĘCIA

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:
a) Dyspozycja – zlecenie Usług złożone przez Usługobiorcę po zalogowaniu się do Strefy Klienta za pośrednictwem strony internetowej;
b) Hasło – ciąg znaków alfa-numerycznych ustanowiony przez Usługobiorcę, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Klienta;
c) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
d) Login – adres e-mail Klienta lub numer Klienta podany podczas rejestracji;
e) Pożyczkodawca – LoanMe Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa;
f) Strefa Klienta – indywidualne konto internetowe Usługobiorcy założone na Stronie Internetowej podczas rejestracji;
g) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
h) Formularz – Usługa, o której mowa w §4 ust. 2 lit. b.
i) Rejestracja – proces rejestracji danych Usługobiorcy na Stronie Internetowej, który zostaje zakończony aktywowaniem konta w Strefie Klienta i umożliwia złożenie wniosku oraz zawarcie Umowy Pożyczki;
j) Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym: https://loanme.pl Jest to system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie https://loanme.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 k) Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej pomiędzy Klientem a Pożyczkodawcą;
l) Usługa – określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Strony Internetowej przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
m) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
n) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

2. Regulamin udostępniony jest Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym: https://loanme.pl przed zawarciem Umowy Pożyczki w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i trwałe pobranie na urządzenie Klienta w formacie pliku .pdf.

3. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Obowiązkiem każdego Klienta jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy Pożyczki.

6. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§3. TREŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej https://loanme.pl

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, w tym:

(i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient i
(ii) zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 

§4. ZAKRES USŁUG

1. Pożyczkodawca świadczy Usługi bezpłatnie.

2. Na podstawie Regulaminu Pożyczkodawca w ramach Strony Internetowej świadczy na rzecz Klienta Usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Pożyczkodawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług, a także umożliwia uzyskanie informacji o sposobie uzyskania Pożyczek oraz zwrotu Pożyczek, a także umożliwia za pomocą Strony Internetowej na korzystanie z następujących Usług:
 

a) kalkulator pożyczkowy – usługa pokazująca w sposób przybliżony wpływ wysokości kwoty Pożyczki oraz okresu spłaty Pożyczki na pozaodsetkowe koszty Pożyczki (w tym opłaty) oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
 

b) formularz – usługa przybierająca postać umieszczonego na Stronie Internetowej elektronicznego formularza udostępnionego Usługobiorcy w celu wykonania Rejestracji, a w przypadku jej pomyślnego przebiegu – w celu:

(i) utworzenia konta Klienta,
(ii) zawarcia Umowy Pożyczki oraz
(iii) zapewnienia Usługobiorcy możliwości składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz innych oświadczeń związanych z Umową Pożyczki, możliwość składania których przewiduje Umowa Pożyczki.

3. Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną takie Usługi jak:

a) utworzenie konta Klienta;

b) składanie wniosków pożyczkowych;

c) wprowadzanie oraz aktualizacja danych osobowych w Strefie Klienta;

d) podgląd pożyczki udzielonej Klientowi oraz jej statusu.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i Strefy Klienta wymagane są od Klienta:

a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

c) korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

2. Klient zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Strony Internetowej i Strefy Klienta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowanie praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient korzystający ze Strefy Klienta i Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

5. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej lub Strefy Klienta wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

§6. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

1. Korzystanie ze Strefy Klienta wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

2. Hasło ustanowione przez Klienta musi spełniać następujące kryteria: jest ciągiem przynajmniej ośmiu znaków alfa-numerycznych, w których skład wchodzi co najmniej 8 znaków oraz zawiera duże i małe litery oraz cyfry.

3. Podczas świadczenia Usług Pożyczkodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą zaszyfrowanej sesji, zabezpieczonej certyfikatem SSL.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

5. Narzędzia identyfikacyjne (Login i Hasło) powinny być przechowywane przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim.

6. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

7. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

8. Klient korzystający ze Strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

§7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę.

3. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Klienta swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Pożyczkodawcę danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Pożyczkodawca powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

2. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: https://loanme.pl

4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu Formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.

5. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę i Pożyczkodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Pożyczkodawcy przysługuje prawo do przesyłania Klientowi ofert zawarcia Umów Pożyczek również bez uprzedniej inicjatywy Klienta w postaci złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Pożyczkodawcę Klientowi ofert zawarcia Umów Pożyczek.

8. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient może wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o treści „Wycofuję zgodę na przesyłanie ofert marketingowych” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy: [email protected]

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy,

b) pisemnej – przesłanej pocztą na adres siedziby Pożyczkodawcy,

c) ustnej – złożonej telefonicznie,

d) ustnej – złożonej osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Pożyczkodawcy,

 e) elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected]

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numeru PESEL lub numer Klienta i numer pożyczki);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) żądanie Klienta w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d) określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

e) podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta, to Pożyczkodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Pożyczkodawca dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca w informacji przekazywanej Klientowi:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Pożyczkodawca udziela Klientowi odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

2. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Pożyczkodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Pożyczkodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, Pożyczkodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Pożyczkodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.

7. Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.

8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.

9. W relacjach pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem stosuje się język polski.

10. Klient przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.

11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Pożyczkodawcy.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.