UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ nr
 z dnia …… („Umowa Pożyczki”)

zawarta przez i pomiędzy:
(1)
LoanMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000544100, NIP: 5272729611, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 205 000,00 zł, zwaną dalej: Pożyczkodawcą,

a (2)
Imię i nazwisko:
PESEL:
Seria i numer dowodu osobistego:
Adres:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 1,
i (3)
Imię i nazwisko:
PESEL:
Seria i numer dowodu osobistego:
Adres:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 2, dalej łącznie z Pożyczkobiorcą 1 „Pożyczkobiorca”, zwanych dalej łącznie Stronami, o następującej treści:


§ 1. Definicje

Użyte w Umowie Pożyczki oraz w korespondencji pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki określenia oznaczają:

Całkowity Koszt Pożyczki – wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Pożyczki, w tym Odsetki i wskazana w niniejszej Umowie Pożyczki należna Pożyczkodawcy Prowizja;
Całkowita Kwota Pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki;
Decyzja pożyczkowa – decyzja Pożyczkodawcy dot. udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy;
Dział Obsługi Klienta – jednostka w firmie Pożyczkodawcy, dedykowana do kontaktów z Pożyczkobiorcą po udzieleniu mu Pożyczki we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy. Dzień Całkowitej Spłaty – data, w której następuje całkowita spłata Kwoty Pożyczki do Spłaty;
Dzień Spłaty Raty – każdy kolejny piątek Okresu Pożyczki, począwszy od tygodnia następującego po tym, w którym Całkowita Kwota Pożyczki została wypłacona Pożyczkobiorcy, w których powinny nastąpić wpłaty przez Pożyczkobiorcę kolejnych Rat Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy; Formularz Informacyjny – formularz dotyczący kredytu konsumenckiego, o którym mowa w art. 14 Ustawy udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy Pożyczki w formie papierowej lub na trwałym nośniku w rozumieniu art. 5 pkt 17 Ustawy;
Kwota Pożyczki do Spłaty – Suma Całkowitej Kwoty Pożyczki i Całkowitego Kosztu Pożyczki; Nieterminowa Spłata – brak wpłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty którejkolwiek z Rat Pożyczki zgodnie z niniejszą Umową;
Ocena Zdolności Kredytowej - ocena zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty zaciągniętej Pożyczki zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie Pożyczki;
Odsetki – (i) odsetki pobierane przez Pożyczkobiorcę w wysokości wskazanej w Par. 4 ust. 3 Umowy Pożyczki, jednak nie wyższej niż maksymalne odsetki umowne, o których mowa w art. 3591 Par. 2 Kodeksu Cywilnego („Odsetki Umowne”) oraz (ii) odsetki pobierane w przypadku Nieterminowej Spłaty Pożyczki – za okres od dnia wymagalności danej Raty Pożyczki, do dnia zapłaty (z tym zastrzeżeniem, że odsetki takie są pobierane wyłącznie od tej części Raty Pożyczki, która nie obejmuje zaległych Odsetek Umownych), w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które obecnie wynoszą 12% w skali roku („Odsetki za Opóźnienie”);
Okres Pożyczki – okres kredytowania wskazany w Par. 4 ust. 3 Umowy Pożyczki;
Osoba Trzecia – podmiot (osoba fizyczna lub prawna) niebędący Stroną Umowy Pożyczki;
Opcja Pożyczki na Spłatę – zlecenie przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o Udzielenie Pożyczki przekazania przez Pożyczkodawcę Całkowitej Kwoty Pożyczki bądź jej części bezpośrednio na wskazane przez Pożyczkobiorcę rachunki bankowe innych firm pożyczkowych w ramach restrukturyzacji zaciągniętych przez Pożyczkobiorcę pożyczek. Wypłatę przez Pożyczkodawcę Całkowitej Kwoty Pożyczki lub jej części na rzecz Osób Trzecich w ramach Opcji Pożyczki na Spłatę, traktuje się jako dokonaną na rzecz Pożyczkobiorcy;
Pożyczka – zwrot określający pożyczkę pieniężną udzieloną na podstawie Umowy Pożyczki;
Prowizja - prowizja należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości wskazanej w Par. 4 ust. 3 Umowy Pożyczki z tytułu zawarcia Umowy Pożyczki i udzielenia Pożyczki, obejmująca zwrot kosztów Pożyczkodawcy z tego tytułu oraz jego wynagrodzenie;
Przepisy Prawa – wszelkie, powołane w Umowie Pożyczki przepisy prawa, związane z procesem udzielania pożyczek, których przestrzeganie stanowi obowiązek Stron, a w szczególności, lecz niewyłącznie Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, nr 126, poz. 715, z późn. zm.) („Ustawa”), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.) („Kodeks Cywilny”), Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, z późn. zm.) („Ustawa UIG”), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, z późn. zm.) („RODO”);
Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – wygenerowany indywidualnie dla Pożyczkobiorcy rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiszczać płatności związane z Pożyczką, zgodnie z treścią niniejszej Umowy Pożyczki;
(Zweryfikowany) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – aktualny rachunek bankowy należący do Pożyczkobiorcy, potwierdzony w procesie Weryfikacji, na który zostanie przelana Całkowita Kwota Pożyczki lub jej część, zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki;
Rata Pożyczki – kwota pomniejszająca Kwotę Pożyczki do Spłaty, dokonywana przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w dacie wskazanej w niniejszej Umowie Pożyczki;
RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania Pożyczki stanowiąca Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, obliczona zgodnie z założeniami przyjętymi w Ustawie o kredycie konsumenckim; Strona Internetowa – strona internetowa Pożyczkodawcy www.loanme.pl;
Strona/Strony – strony Umowy Pożyczki, tj. Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca, Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca razem;
Weryfikacja – działania podejmowane przez Pożyczkodawcę w szczególności w ramach Oceny Zdolności Kredytowej w celu potwierdzenia danych podanych przez Pożyczkobiorcę oraz zasięgnięcie informacji w BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A., Crif Sp. z o. o., BIK S.A., KBIG S. A., ZBP i in., a także weryfikacja danych właściciela konta bankowego poprzez dokonanie Wpłaty Uwierzytelniającej lub system Instantor;
Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek Pożyczkobiorcy, będący elementem procesu udzielania Pożyczki, na mocy którego zwraca się on do Pożyczkodawcy o udzielenie Pożyczki;
Wpłata Uwierzytelniająca – wpłata na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy minimalnej kwoty wg uznania Pożyczkobiorcy (np. 10 gr, 1 zł), dokonana ze (Zweryfikowanego) Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy;
Załączniki – załączniki wskazane w Par. 10 ust. 1 Umowy Pożyczki.


§ 2. Przedmiot Umowy Pożyczki

1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy Pożyczki w sposób i na zasadach określonych poniżej oraz w Załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralną część, a także zgodnie z Ustawą.
2. Dalsze kontakty Stron, związane z realizacją Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień o wypowiedzeniu i zmianie Umowy Pożyczki, mogą odbywać się za pomocą wiadomości tekstowych, wysyłanych na telefon komórkowy („SMS”) i/lub na adres poczty elektronicznej („e-mail”).
3. W przypadku, gdy Umowa Pożyczki zawarta jest z więcej niż jednym Pożyczkobiorcą, wynikające z niej zobowiązania mają charakter solidarny, co oznacza, że Pożyczkodawcy przysługuje prawo do żądania spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty od każdego z Pożyczkobiorców z osobna lub Pożyczkobiorców łącznie, według wyboru Pożyczkodawcy.

§ 3. Udzielenie Pożyczki

1. Udzielenie Pożyczki następuje poprzez przekazanie Pożyczkobiorcy Całkowitej Kwoty Pożyczki na wskazany przez niego Zweryfikowany Rachunek Bankowy i/lub rachunki bankowe Osób Trzecich w ramach Opcji Pożyczki na Spłatę, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania Umowy Pożyczki.
2. W przypadku wybrania przez Pożyczkobiorcę Opcji Pożyczki na Spłatę, spłata zadłużenia zaciągniętego u Osoby Trzeciej zostanie dokonana na podstawie aktualnego salda spłacanego zadłużenia.
3. W przypadku powstania nadpłaty kwoty na rzecz zadłużenia u Osób Trzecich, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na bezpośrednie dochodzenie przez Pożyczkodawcę zwrotu tej nadpłaty i zaliczenia jej na poczet bieżącego zadłużenia z tytułu Pożyczki.

 

§ 4. Kwota Pożyczki i warunki spłaty

1. Pożyczkobiorca może mieć tylko jedną niespłaconą pożyczkę u Pożyczkodawcy, a kolejna może zostać udzielona jedynie wówczas, gdy poprzednia zostanie całkowicie spłacona.
2. W granicach określonych wynikami Oceny Zdolności Kredytowej, Pożyczkobiorca sam zdecydował o wysokości Całkowitej Kwoty Pożyczki i Okresie Pożyczki.
3. Mając na uwadze treść punktów 1-2 powyżej, Pożyczka została udzielona Pożyczkobiorcy na następujących warunkach:
Całkowita kwota pożyczki …..zł
Opłata przygotowawcza …..zł
Prowizja …..zł
Odsetki umowne …..zł
Całkowity koszt pożyczki …..zł
Kwota pożyczki do spłaty …..zł
RRSO …..%
Równe raty od ….. do ….. …..zł
Raty zmienne (ostatnia) ….. …..zł
Okres pożyczki (tygodnie)
Data spłaty pierwszej raty
Dzień całkowitej spłaty
4. Przy wyliczaniu RRSO zostały przyjęte następujące założenia, tożsame z przyjętymi w Ustawie:
a) Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki w terminach określonych w Umowie Pożyczki;
b) kwoty wypłacane i spłacane przez Strony nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu;
c) datą początkową będzie data wypłaty pierwszej Raty Pożyczki;
d) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym, czy nie;
e) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym, jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.
5. Pożyczka jest spłacana w złotych polskich.
6. W przypadku obniżenia stopy Odsetek ze względu na obniżenie stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 3591 Par. 2 Kodeksu Cywilnego, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację o tej zmianie na trwałym nośniku wraz z informacją o nowej wysokości Raty Pożyczki. Wskazana w zdaniu poprzedzającym zmiana wysokości Raty Pożyczki może nastąpić jedynie poprzez obniżenie Raty Pożyczki w związku z obniżeniem wysokości Odsetek Umownych na skutek obniżenia maksymalnych odsetek umownych, o których mowa w art. 3591 Par. 2 Kodeksu Cywilnego i jako taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Pożyczki. Kwoty nadpłacone przez Pożyczkobiorcę w okresie od wejścia w życie zmiany Odsetek Umownych do dnia otrzymania od Pożyczkodawcy informacji o tej zmianie, zostaną zaliczone proporcjonalnie na poczet Rat Pożyczki pozostałych do spłaty.
7. Przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie oraz bezpłatnie, harmonogramu spłaty Rat Pożyczki, zgodnie z informacją w § 4 ust. 3 powyżej.
8. Pożyczkobiorca uprawniony jest w każdym czasie do dokonania spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty przed terminem określonym w ust. 3 powyżej, bez dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę i bez względu na to czy uprzedził Pożyczkodawcę o zamiarze dokonania takiej spłaty. W razie przedterminowej spłaty Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia Całkowitego Kosztu Pożyczki o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Prowizja jest pobierana z tytułu udzielenia Pożyczki i zawarcia Umowy Pożyczki i dlatego, jako koszt nie związany z Okresem Pożyczki, nie ulega obniżeniu w razie wcześniejszej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, w całości lub w części i jest należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w całości. Obniżeniu takiemu podlega natomiast łączna kwota Odsetek Umownych. Pożyczkodawca rozliczy się z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od Dnia Całkowitej Spłaty.
9. Roszczenia Pożyczkobiorcy, które powstają wskutek częściowej przedterminowej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, będą ulegały potrąceniu z roszczeniami Pożyczkodawcy o spłatę pozostałej części Kwoty Pożyczki do Spłaty niezwłocznie po powstaniu tychże roszczeń i bez konieczności składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń przez Strony. Pożyczkodawca, na żądanie Pożyczkobiorcy, dostarczy Pożyczkobiorcy nowy harmonogram spłaty zgodnie z ust. 7 powyżej.
10. Kwoty wpłacane przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:
a) Opłaty Przygotowawczej;
b) Prowizji;
c) Odsetek Umownych;
d) Kwoty Pożyczki;
e) Odsetek za Opóźnienie;
f) Kosztów dochodzenia zwrotu Kwoty Pożyczki do Spłaty.

§ 5. Obowiązki Stron

1. W ramach niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma obowiązek:
a) dokonywania terminowych spłat Rat Pożyczki;
b) dbania o aktualizację swoich danych przekazanych Pożyczkodawcy, w tym informowania go o zmianie adresu zamieszkania lub/i do korespondencji, zmianie numeru konta bankowego, numeru telefonu oraz innych wymaganych danych osobowych;
c) przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu Weryfikacji Pożyczkobiorcy;
d) przestrzegania innych warunków niniejszej Umowy Pożyczki oraz pozostałych warunków określonych w Załącznikach.
2. Pożyczkodawca jest zobowiązany do:
a) informowania Pożyczkobiorcy o wyniku Weryfikacji i treści Decyzji pożyczkowej;
b) udzielania na wniosek Pożyczkobiorcy wszelkich informacji związanych z Umową Pożyczki oraz Pożyczką udzieloną na jej podstawie.
c) wypełniania innych obowiązków informacyjnych w zakresie określonym Przepisami Prawa.

§ 6. Niewywiązanie się lub nieterminowe wywiązywanie się z Umowy Pożyczki

1. W przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może prowadzić w tym przedmiocie przewidziane Przepisami Prawa czynności upominawcze i windykacyjne, w tym za pośrednictwem Osób Trzecich. Prowadzenie czynności upominawczych i windykacyjnych może odbywać się telefonicznie, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty, lub też bezpośrednich spotkań.
2. W przypadkach, kiedy Przepisy Prawa na to pozwalają, Pożyczkodawca może żądać od Pożyczkobiorcy zwrotu poniesionych kosztów działań windykacyjnych, w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki.
3. Koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym są naliczane według stanu prawnego na dzień skierowania sprawy do takiego postępowania.
4. Jeżeli w okresie 30 kolejnych dni następujących po dniu wymagalności pierwszej z niezapłaconych Rat Pożyczki, Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należnych kwot, Pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu o ich zapłatę, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu, o których mowa w ust. 2. powyżej.
5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję na inny podmiot niespłaconej przez niego całości lub części Kwoty Pożyczki do Spłaty, bez względu na kwotę zaległości i czas jej trwania, również na podstawie art. 518 k.c. (subrogacja). Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony na trwałym nośniku. 6. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 Ustawy UIG, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG.
7. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

§ 7. Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy Pożyczki

1. Niniejsza Umowa Pożyczki została zawarta na czas określony tj. na okres od jej zawarcia do ostatniego dnia Okresu Pożyczki.
2. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Pożyczki poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i rozliczenie z Pożyczkodawcą zgodnie z procedurą odstąpienia opisaną poniżej.
3. Pożyczkobiorca odstępuje od Umowy Pożyczki poprzez złożenie Pożyczkodawcy oświadczenia w tym zakresie, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki.
4. Dla zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w poprzednim punkcie, wystarczające jest, aby przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane listem poleconym lub złożone bezpośrednio w siedzibie Pożyczkodawcy.
5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu i niezwłocznym zwróceniu przez Pożyczkobiorcę, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia, Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi Odsetkami Umownymi od Całkowitej Kwoty Pożyczki, należnymi za okres od wypłaty Pożyczki do Dnia Całkowitej Spłaty, Pożyczkodawca dokona całkowitego rozliczenia z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Pożyczkobiorcę zapłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z należnymi Odsetkami Umownymi.
6. Zakładając, że Pożyczkodawca wypłaci Pożyczkę w całości i Całkowita Kwota Pożyczki na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu pozostaje do spłaty, kwota Odsetek Umownych, o których mowa w ust. 5 powyżej, wynosi ________ zł dziennie.
7. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia w drodze pisemnej. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty określonych w Umowie Pożyczki. Zapisy o dokonaniu wcześniejszej spłaty stosuje się odpowiednio.
8. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) braku spłaty zaległości w ciągu 14 dni od daty, w której Pożyczkobiorca otrzymał wezwanie do zapłaty bądź w ostatnim dniu do odbioru listu poleconego; i/lub b) przedłożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo złożenia nieprawdziwego oświadczenia w celu uzyskania Pożyczki.
9. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, która staje się natychmiast wymagalna.
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie w terminie wskazanym w niniejszej Umowie Pożyczki jakiejkolwiek Raty Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Odsetek za Opóźnienie.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Pożyczkodawca („Administrator Danych”).
2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, a Pożyczki - dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Pożyczkobiorca potwierdza, że zgodnie z oświadczeniem złożonym we Wniosku o Udzielenie Pożyczki i na warunkach określonych w RODO, udostępnił on Pożyczkodawcy swoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Umowy Pożyczki, w tym do:
a) telefonicznej Weryfikacji podanych danych;
b) przechowywania przez Pożyczkodawcę kopii dokumentacji udostępnionej przez Pożyczkobiorcę;
c) ewentualnego udostępnienia (powierzenia) Osobom Trzecim, takim jak kancelarie prawne lub firmy inkaso, w celu przeprowadzenia procesu windykacji oraz innym podmiotom współpracującym, w celu przypominania o spłacie Pożyczki, wysyłania wezwań do zapłaty;
d) ewentualnej cesji na Osoby Trzecie wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy;
e) powierzenia danych Poczcie Polskiej S.A. i/lub firmom kurierskim w celu przesłania dokumentów Umowy Pożyczki i prowadzenia oficjalnej korespondencji Stron.
4. Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie dane osobowe w celach realizacji Umowy Pożyczki, ma wgląd i dostęp do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w RODO do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy UIG w związku z art. 105 ust. 4a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939, z późn. zm.), Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do występowania do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. D. Siedzikówny 12, Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 8 o ujawnienie i umieszczenie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz do wystąpienia za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w tym Pożyczkodawcy, przekraczających 200,00 zł lub braku danych o takim zadłużeniu.
6. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych należy składać osobiście w siedzibie Administratora Danych, pisemnie na wskazany adres Administratora Danych, bądź mailowo, na adres: [email protected].

§ 9. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące realizacji Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca może składać (i) ustnie: telefonicznie (tel. 22 377 78 00) lub też osobiście do protokołu w siedzibie Pożyczkodawcy oraz (ii) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłki pocztowej lub osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie reklamacji są dostępne na Stronie Internetowej.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Umowy Pożyczki, kierować należy na wskazany w Umowie Pożyczki adres Pożyczkodawcy.
3. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a następnie prześle Pożyczkobiorcy informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego, w postaci papierowej na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres lub za pomocą innego trwałego nośnika.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca w informacji przekazywanej Pożyczkobiorcy, który wystąpił z reklamacją:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do Umowy Pożyczki stanowią integralną jej część:
Załącznik 1 Oświadczenie w/s odstąpienia od Umowy;
Załącznik 2 Formularz informacyjny.
2. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im przez Umowę Pożyczki.
3. Pożyczkodawca uprzedza o odpowiedzialności karnej z tytułu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.) za przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia.
4. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji i we Wniosku o Udzielenie Pożyczki uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je korespondencyjnie (wiadomością e-mail na adres: [email protected] lub pocztą) lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta (tel. 22 377 78 00). Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy Pożyczki czy ich część zostaną uznane z mocy prawa za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostają w mocy. 6. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy Pożyczki z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją zmianę bądź wprowadzenie nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy Pożyczki. 7. O zmianie postanowień Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą ich wejścia w życie w formie pisemnej lub na trwałym nośniku przesyłając jednocześnie dokument nowej Umowy Pożyczki. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy Pożyczki. Zmiana Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy Pożyczki na zasadach określonych w Umowie Pożyczki.
8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
9. W przypadku sporu, Pożyczkobiorca może zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Pożyczkodawcy jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).
10. Z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, spory wynikające lub związane z niniejszą Umową Pożyczki będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
11. W sprawach nieuregulowanych, właściwe są Przepisy Prawa polskiego.
12. Niniejszą Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

§ 11. Oświadczenia Pożyczkobiorcy

Podpisując niniejszą umowę Pożyczkobiorca oświadcza, że:
1. Wszystkie informacje i dane, które przekazał Pożyczkodawcy w celu Weryfikacji, są aktualne i prawdziwe.
2. Zdaje sobie sprawę, iż Pożyczkodawca może odmówić podpisania Umowy w przypadku negatywnej Weryfikacji i może nie dojść do jej zawarcia mimo złożenia podpisu przez Pożyczkobiorcę, o czym Pożyczkobiorca zostanie natychmiast powiadomiony.
3. Złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki oraz zawarł Umowę Pożyczki wyłącznie we własnym imieniu i na swoją rzecz.
4. Zapoznał się z Formularzem Informacyjnym, treścią niniejszej Umowy Pożyczki i Załącznikami do niej przed jej podpisaniem.
5. Wskazany przez niego Rachunek Bankowy należy do niego, jest aktualny i prawidłowy.
6. W przypadku powstania nadpłaty w związku ze spłatą swoich zobowiązań w Podmiocie Trzecim (Opcja Pożyczki na Spłatę), upoważnia Pożyczkodawcę do zwrócenia się o zwrot tej nadpłaty bezpośrednio do Osoby Trzeciej i zaliczenia otrzymanych środków na rzecz spłaty swojej Pożyczki u Pożyczkodawcy.

Pożyczkodawca/Pełnomocnik Pożyczkodawcy

Pożyczkobiorca 1

Pożyczkobiorca 2


Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DO:
Nazwa: LoanMe Sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 377 78 00
Adres e-mail: [email protected]  

OD:
Imię i nazwisko konsumenta (*) ……………………………
Adres (*) ……………………………..……………………………….
Telefon (*) ……………………………………………………………
Adres e-mail (*) ……………………………………………………

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715, z późn. zm.) oraz par. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:
Umowy Pożyczki nr (*): …………………………………………………
Data zawarcia Umowy Pożyczki (*): ………………………………
Kwota Pożyczki (*): ……………………………………………………….
Czytelny podpis konsumenta (*): ………………………………….
Data, miejscowość (*): ………………………………………………….

Niniejszy Formularz odstąpienia od umowy prosimy przesłać na adres pocztowy LoanMe sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy” oraz ewentualnie także pocztą elektroniczną na adres: [email protected]  * Prosimy o uzupełnienie.