NR: _______________ 
 
 
Zawarta w dniu _________ roku pomiędzy stronami: 
 
Nazwa podmiotu: _______________ Adres siedziby: _______________ Numer telefonu: _______________ Sąd rejestrowy: _______________ Wydział Sądu: _______________ Kapitał zakładowy: _______________ zł KRS: _______________ NIP: _______________ REGON: _______________ Rejestr UKNF: _______________ Status prawny: _______________ Dalej jako: „Cardina” 
 
oraz 
 
Imię i nazwisko: _______________ PESEL:  _______________ Dowód osobisty: _______________ Miejsce zameldowania: _______________ Adres korespondencji: _______________ Telefon komórkowy1: _______________ Adres e-mail2: _______________ Dalej jako: „Klient” 
 
 
 
PREAMBUŁA 
 
Na mocy niniejszej Umowy o Kartę Kredytową Cardina udziela Limitu Kredytowego i wydaje Klientowi Kartę Kredytową (Kartę Główną).  Integralną częścią niniejszej Umowy o Kartę Kredytową jest Regulamin wydawania i używania Kart Kredytowych Cardina sp. z o.o. („Regulamin”) oraz Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Cardina sp. z o.o. („Taryfa”). Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie o Kartę Kredytową. 
 
Na podstawie niniejszej Umowy Cardina udostępnia Klientowi środki pieniężne w celu dokonywania przez niego Transakcji Płatniczych Kartą Kredytową. Cardina jest wydawcą Karty Kredytowej.  
 
§ 1. Udzielenie Limitu Kredytowego 
 

1. Cardina udziela Klientowi na jego wniosek Limitu Kredytowego w Rachunku Karty w całkowitej kwocie ${limit_kredytu} zł (słownie: ${limit_kredytu_slownie}).

2. Zwiększenie lub zmniejszenie Limitu Kredytowego odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Kredyt płatniczy (kredyt w rachunku płatniczym) udzielany jest na czas określony, który upływa po okresie 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym Limit Kredytowy został postawiony do dyspozycji Klienta (okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową).
1 Wskazany numer telefonu Klienta może być wykorzystywany do komunikacji Cardiny z Klientem w celach związanych z wykonaniem umowy. 2 Wskazany adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany do komunikacji Cardiny z Klientem w celach związanych z wykonaniem umowy. 
 
4. Okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową oraz okres ważności umieszczony na awersie Karty Kredytowej są niezależne od siebie i nie muszą się pokrywać.

5. Uruchomienie Limitu Kredytowego nastąpi po zawarciu Umowy o Kartę Kredytową – na podstawie przeprowadzonej przez Cardinę pozytywnej weryfikacji danych Klienta oraz oceny zdolności kredytowej Klienta, rozumianej jako zdolność Klienta do spłaty Limitu Kredytowego wraz z opłatami, prowizjami i odsetkami w terminach ustalonych w Regulacjach.

6. Limit Kredytowy zostanie postawiony do dyspozycji Klienta na Rachunku Karty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy o Kartę Kredytową. Postawienie Limitu Kredytowego do dyspozycji Klienta nie jest równoznaczne z doręczeniem Klientowi Karty Kredytowej.

7. Klient ma możliwość szybkiego uruchomienia Limitu Kredytowego w Rachunku Karty z chwilą zawarcia Umowy o Kartę Kredytową, w ramach usługi Fast Cash. W celu aktywowania usługi Fast Cash Klient we Wniosku o udzielenie Limitu Kredytowego w Rachunku Karty kieruje Zlecenie Płatnicze dokonania Transakcji na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego we wskazanej kwocie, stanowiącej procent przyznanego Limitu Kredytowego. Zlecenie Płatnicze realizowane jest po zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, w dniu uruchomienia Limitu Kredytowego. Transakcja ta zaliczana jest w ciężar Rachunku Karty jako Transakcja Bezgotówkowa.

8. Dniem zawarcia Umowy o Kartę Kredytową jest: 1) dzień jej podpisania przez Strony, 2) dzień podjęcia przez Cardinę pozytywnej decyzji kredytowej, wskazany w egzemplarzu Umowy o Kartę Kredytową przesłanym Klientowi zgodnie z § 5 ust. 13 poniżej – w przypadku jej zawarcia na odległość.

9. Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Kredytowej zaliczane są w ciężar Rachunku Karty.

10. Od wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego Cardina nie pobiera odsetek kapitałowych. Dzienna kwota odsetek liczona od całkowitej kwoty Limitu Kredytowego, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej wynosi _______________ zł.

11. Głównym świadczeniem Klienta jest Opłata za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego, naliczana każdego dnia za każde rozpoczęte 100 zł Limitu Kredytowego, wykorzystane na poczet zleconych przez Klienta Transakcji Płatniczych zaliczonych w ciężar Rachunku Karty. Wysokość Opłaty za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego, jak również wysokość pozostałych opłat i prowizji określa Taryfa.

12. Całkowita kwota do zapłaty na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wynosi _______________zł przy założeniu, że udostępnienie Limitu Kredytowego nastąpi w dniu zawarcia Umowy o Kartę Kredytową. Na całkowitą kwotę do zapłaty składają się (reprezentatywny przykład): 1) całkowita kwota kredytu (Limitu Kredytowego), o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, 2) całkowity koszt kredytu _______________zł, w tym: a) odsetki od kredytu w wysokości: _______________zł, b) opłaty za Kartę Kredytową w łącznej wysokości 135 zł za dwunastomiesięczny okres obowiązywania Umowy (kwota ta jest sumą standardowych opłat naliczanych przez okres dwunastu miesięcy, nie uwzględnia ewentualnych promocji bądź zwolnień z tych opłat, które mogą być zaoferowane Klientowi przez Cardinę).

13. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wynosi _______________% i została wyliczona od kwoty całkowitego kosztu kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 2 powyżej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona według założeń określonych w  ust 14 poniżej, a jej faktyczna wysokość zależy od sposobu korzystania przez Klienta z Limitu Kredytowego w Rachunku Karty. Całkowity koszt kredytu został wyliczony według założeń określonych w ust. 15 poniżej.

14. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, o której mowa w § 1 ust. 13 powyżej została wyliczona przy następujących założeniach:

1) Umowa o Kartę Kredytową będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Cardina i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy o Kartę Kredytową w terminach określonych w tej umowie przy czym zakłada się roczny okres rozliczenia;

2) Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej Transakcji Bezgotówkowej, w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,

3) data księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest zgodna z datą jej dokonania,

4) ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,

5) za dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową uważa się dzień podjęcia decyzji kredytowej przez Cardinę

6) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym. 
7)  wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1;  

15. Całkowity koszt kredytu o którym mowa w § 1 ust. 13 powyżej został wyliczony przy następujących założeniach:

1) Umowa o Kartę Kredytową będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Cardina i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy o Kartę Kredytową w terminach określonych w tej umowie

2) Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej Transakcji Bezgotówkowej, w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,

3) data księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest zgodna z datą jej dokonania,

4) miesięczna spłata zadłużenia jest równa (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) Minimalnej Kwocie do Zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji i następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty) każdorazowo wskazanym na Zestawieniu Operacji,

5) ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,

16.  za dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową uważa się dzień podjęcia decyzji kredytowej przez Cardinę. Cardina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy wyłącznie w sytuacjach wskazanych w niniejszym ustępie, w trybie wskazanym w Regulaminie. Cardina może:

1) proporcjonalnie podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli:

a) stopa procentowa referencyjna NBP wzrośnie o co najmniej 2% wartości tego wskaźnika w skali rocznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, b) nastąpi wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym), ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (potocznie: inflacja), - przy czym Cardina może skorzystać z prawa do zmiany Taryfy najpóźniej w terminie jednego miesiąca od publikacji wskaźnika stanowiącego podstawę takiej zmiany oraz nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy,

2) obniżyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych,

3) wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu z zastrzeżeniem, że Klient nie będzie zobowiązany do korzystania z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, że domyślnie taka nowa usługa, produkt lub funkcjonalność będą dla Klienta nieaktywne oraz że nieskorzystanie przez Klienta z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu nie wpłynie na ograniczenie praw ani zwiększenie obowiązków Klienta wynikających z Umowy o Kartę Kredytową,

4) dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową w przypadku:

a) konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych,

b) wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Cardinę, - w zakresie niezbędnym do dostosowania Taryfy do wymienionych wyżej wymogów lub przepisów.

17. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie:

1) 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Kredytowej na podstawie Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Kredytowej.

18. Termin do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży pod adresem siedziby Cardiny oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową. Dla zachowania omawianego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o Kartę Kredytową.

19. Klient oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową.

20. W przypadku dokonania przez Klienta odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową, Klient zobowiązany jest zwrócić wykorzystaną kwotę Limitu Kredytowego (pomniejszoną o wszystkie naliczone opłaty i prowizje) niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Cardinie przez Klienta. 

21. W przypadku odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową, Cardinie nie przysługują żadne opłaty ani prowizje, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Cardinę na rzecz organów administracji publicznej. 
 
§ 2. Wydanie Karty Kredytowej 
 
1. Po złożeniu stosownego Wniosku i zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, Cardina wydaje Klientowi Kartę Kredytową zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie o Kartę Kredytową oraz w Regulaminie.

2. Na Karcie Kredytowej zostaną umieszczone następujące dane: _______________ Zmiana tych danych dla swej ważności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy o Kartę Kredytową. Karta Kredytowa może być używana jedynie przez osobę, której dane identyfikacyjne umieszczono na Karcie Kredytowej.

3. Karta Kredytowa zostanie przekazana Klientowi na wskazany adres do korespondencji na terenie Polski. Na ten sam adres przesłany zostanie w bezpiecznej kopercie indywidualny kod PIN.

4. Koniec okresu ważności Karty Kredytowej upływa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego wskazanego na jej awersie.

5. Utratę lub zniszczenie Karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Cardinie.

6. Karta Kredytowa zostaje zastrzeżona przez Cardinę w przypadku nieprzedłużenia Umowy o Kartę Kredytową na okres kolejnych 12 miesięcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Cardina zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zastrzeżenia Karty Kredytowej w przypadku:

1) wystąpienia uzasadnionej przyczyny związanej z bezpieczeństwem obrotu dokonywanego przy użyciu Karty Kredytowej – w tym możliwości wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych Karty Kredytowej,

2) podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty Kredytowej, w tym danych Karty Kredytowej,  

3) podejrzenia umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji,  

4) wystąpienia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej,

5) przekroczenia kwoty Limitu Kredytowego.

8. Karta Kredytowa może zostać zablokowana lub zastrzeżona przez Cardinę lub Klienta również w sytuacjach wskazanych w Regulaminie. 
 
§ 3. Zestawienie Operacji i spłata zadłużenia 
 
1. Cardina sporządza i udostępnia Klientowi Zestawienia Operacji dokonywanych w ciężar Rachunku Karty.

2. Zestawienie Operacji udostępniane jest Klientowi:

1) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta (nieodpłatnie),

2) na wniosek Klienta również listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany przez Klienta (opłata zgodnie z Taryfą).  

3. Zasady dotyczące sporządzania przez Cardinę Zestawienia Operacji oraz jego treści zostały określone w Regulaminie.

4. Klient jest zobowiązany do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w następujący sposób:

1) comiesięczna spłata w kwocie nie mniejszej niż Minimalna Kwota do Zapłaty:  

a) w przypadku braku zaległości w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie miesiące- ustalona jako określony w Taryfie procent od całkowitego salda zadłużenia,  

b) W przypadku zaległości Klienta w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie miesiące- ustalona jako suma nieuiszczonej Minimalnej Kwoty do Zapłaty należnej za poprzednie miesiące oraz określonego w Taryfie procentu od różnicy między całkowitym saldem zadłużenia i nieuiszczoną Minimalną Kwota do Zapłaty za poprzednie miesiące.

2) dokonanie całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową – w Dniu Spłaty wskazanym w ostatnim Zestawieniu Operacji (14 dni od Dnia Rozliczeniowego), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową,

3) w przypadku, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o Kartę Kredytową Cardina otrzyma do rozliczenia jakiekolwiek Transakcje zlecone lub autoryzowane przez Klienta - Cardina wezwie Klienta  do spłaty powstałego zadłużenia, wskazując saldo zadłużenia, Transakcje objęte tym wezwaniem, numer rachunku do spłaty oraz termin płatności zadłużenia.

5. Spłaty wykorzystanego Limitu Kredytowego będą dokonywane na Rachunek Karty o numerze wskazanym w Zestawieniu Operacji.  

6. Za dzień spłaty zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek Karty.

7. Dokonywane spłaty - w tym Minimalna Kwota do Zapłaty oraz wszelkie inne spłaty – zaliczane są na poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności:

1) odsetki za opóźnienie, 

2) prowizje i opłaty,

3) kwoty przekroczenia Limitu Kredytowego chronologicznie według daty księgowania,

4) Transakcje Gotówkowe chronologicznie według daty księgowania,

5) Transakcje Bezgotówkowe chronologicznie według daty księgowania.

8. Dokonanie spłaty powiększa kwotę Dostępnych Środków.

9. Klient nie ma prawa do dokonywania wpłat na Rachunek Karty w celu innym niż spłata zadłużenia. W przypadku powstania nadpłaty Cardina zwróci nadwyżkę środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w przypadku braku takiego rachunku przeksięguje kwotę nadpłaty na odrębny, nieoprocentowany rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN), do czasu wskazania przez Klienta sposobu zadysponowania środków.

10. Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Cardina nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty. Dokonanie choćby częściowej wcześniejszej spłaty powiększa kwotę Dostępnych Środków.

11. W przypadku nieotrzymania przez Klienta Zestawienia Operacji w terminie ustalonym z Cardiną – Klient jest zobowiązany do kontaktu z Cardiną w celu uzyskania informacji dotyczących Minimalnej Kwoty do Zapłaty oraz Dnia Spłaty.

12. Klient zobowiązany jest do monitorowania salda zadłużenia na Rachunku Karty i nieprzekraczania kwoty przyznanego Limitu Kredytowego.

13. W przypadku przekroczenia przyznanego Limitu Kredytowego Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwoty przekroczenia Limitu Kredytowego.

14. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki za opóźnienie) naliczane są według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (obecnie 11,2% w stosunku rocznym).

15. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego Klient może być zobowiązany do poniesienia kosztów określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16. W ciągu 14 dni od dnia dokonania ostatecznej spłaty zadłużenia Cardina dokona rozliczenia Umowy o Kartę Kredytową, uwzględniając ewentualne: nadpłatę albo niedopłatę. W przypadku powstania nadpłaty Cardina zwróci nadwyżkę środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w przypadku braku takiego rachunku przeksięguje kwotę nadpłaty na odrębny, nieoprocentowany rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN), do czasu wskazania przez Klienta sposobu zadysponowania środków. 
 
§ 4. Oświadczenia Stron 
 
1. Klient oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zmianach Regulacji, w tym Umowy o Kartę Kredytową na adres e-mail Klienta podany we wniosku o wydanie karty kredytowej;

b) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał na trwałym nośniku wszelkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową – w tym formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego – w taki sposób, że ma możliwość ich przechowywania i odtworzenia w zwykłym toku czynności. Z treścią otrzymanych dokumentów Klient zapoznał się przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową, akceptuje i potwierdza, że jest ich treścią związany;

c) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał od Cardiny informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, jak również uzyskał od Cardiny wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości i ma świadomość ryzyka związanego z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym;

d) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał na trwałym nośniku Regulamin wraz z Taryfą zawierającą stawki opłat i prowizji za czynności, które mogą być wykonane w związku z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową, zapoznał się z ich zapisami i akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tych Regulacji;

e) wyraża zgodę na obciążanie Rachunku Karty kwotami Transakcji, opłat i prowizji z tytułu Użycia Karty Kredytowej oraz usług świadczonych w ramach Umowy o Kartę Kredytową i zobowiązuje się do ich zapłaty;

f) nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości względem niego jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że nie ogłoszono upadłości względem niego jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Cardiny. Powyższe oświadczenie dotyczy wniosków składanych na podstawie przepisów Tytułu V ustawy – Prawo upadłościowe: „Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o tym, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Cardinę w celu realizacji Umowy o Kartę Kredytową oraz o prawie dostępu do danych i prawie do ich poprawiania.

3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Cardina.

4. Cardina informuje Klienta o możliwości udostępniania danych o jego zobowiązaniach wynikających z Umowy o Kartę Kredytową biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Cardina może przekazać do biura informację gospodarczą o nieprzedawnionym zobowiązaniu wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z Umową o Kartę Kredytową,

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Cardiny wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Cardinę listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez Klienta, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

5. Klientowi przysługuje prawo korzystania z procedur pozasądowego rozstrzygania sporów na zasadach wskazanych w Regulaminie.

6. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji oraz skarg dotyczących usług świadczonych przez Cardinę na zasadach wskazanych w Regulaminie.  

7. Właściwym dla Cardiny organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. Właściwym dla Cardiny organem nadzoru w zakresie ochrony praw konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Jeżeli Cardina nie wykonała lub nienależycie wykonała zobowiązanie wobec Klienta, a żądanie przez Klienta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Cardiny, przy czym odpowiedzialność Cardiny jest ograniczona do wysokości udzielonego Klientowi kredytu. 
 
§ 5. Postanowienia końcowe 
 
1. Okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową może zostać automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy na warunkach określonych w Regulaminie. Przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na kolejny okres obliczony zgodnie z treścią postanowienia § 1 ust. 3 powyżej skutkuje wznowieniem Karty Kredytowej, w przypadku gdy upłynął okres jej ważności.

2. Klient może zrezygnować z automatycznego przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową składając w dowolnym czasie przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Klient powinien sporządzić na piśmie i wysłać na adres siedziby Cardiny. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową

3. Klient ma prawo w każdym czasie bez dodatkowych opłat wypowiedzieć na piśmie Umowę o Kartę Kredytową z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pisemne wypowiedzenie Umowy o Kartę Kredytową przez Klienta uważa się za skuteczne z chwilą doręczenia Cardinie.  

4. Umowa o Kartę Kredytową może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron – ze skutkiem natychmiastowym lub z dniem wskazanym w treści porozumienia.  

5. W sytuacjach wskazanych w Regulaminie Cardina ma prawo wypowiedzieć na piśmie Umowę o Kartę Kredytową z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Cardina prześle oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Kartę Kredytową na ostatnio wskazany Cardinie adres korespondencyjny Klienta.

7. Umowa wygasa z chwilą śmierci Klienta.

8. Wszelkie zmiany w treści Umowy o Kartę Kredytową, za wyjątkiem sytuacji określonych szczegółowo w Regulaminie lub w Umowie o Kartę Kredytową wymagają zachowania formy aneksu do Umowy o Kartę Kredytową.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Kartę Kredytową (w tym do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy o Kartę Kredytową) oraz w dokumentach wskazanych powyżej w Preambule stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Językiem obowiązującym w relacjach Cardiny z Klientem jest język polski.

11. W okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Regulacji oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.  

12. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy o Kartę Kredytową jest prawo polskie. 13. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, Cardina doręczy Klientowi egzemplarz Umowy o Kartę Kredytową, Formularz Informacyjny, Regulamin oraz Taryfę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _ 
 
Miejscowość, data, imię i nazwisko Klienta 
 
________________________________ 
 
Miejscowość, data, imię i nazwisko Przedstawiciela