ZAŁĄCZNIK 1. TABELA OPŁAT I PROWIZJI KARTA KREDYTOWA CARDINA 

LP TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI TRYB POBIERANIA  WARTOŚĆ 
1.  Opłata za wydanie karty głównej  jednorazowo  15 zł 
2 Opłata za wydanie karty dodatkowej  jednorazowo  15 zł 
3 Opłata miesięczna za kartę główną/dodatkową  jednorazowo w cykłu rozliczeniuwym 10 zł 
4 Aktywacja i zastrzeżenie karty  za każdą operacje  0 zł 
5 Wypłata gotówki w bankomacie (w kraju i zagranicą)  za każdą operacje  5%, min. 10 zł
6 Przelew z rachunku karty kredytowej*  za każdą operacje  5%, min. 10 zł
7 Opłata za podwyższenie limitu kredytowego  za każdą operacje  10% kwoty podwyższenia, min. 10 zł 
8 Wznowienie karty i limitu kredytowego  jednorazowo 0 zł 
9 Opłata za wydanie duplikatu karty  jednorazowo 20 zł 
10 Opłata za wysyłkę karty i pin  jednorazowo 0 zł 
11 Opłata za nadanie kodu pin  jednorazowo 0 zł 
12 Opłata za przekroczenie limitu kredytowego  jednorazowo w cyklu rozliczeniowym  20 zł 
13 Zestawienie w formie elektronicznej  za każde zestawienie  0 zł
14 Zestawienie w formie papierowej  za każde zestawienie  10 zł 
15 Oprocentowanie wykorzystanego limitu kredytowego  jednorazowo w cyklu rozliczeniowym  0%
16 Opłata za sprawdzenie dostępnego limitu kredytowego w bankomacie  za każdą operacje 5 zł
17 Minimalna kwota do spłaty  jednorazowo w cyklu rozliczeniowym  15% salda zadłużenia
18 Opłata za obsługę wykorzystanego Limitu kredytowego  jednorazowo w cyklu rozliczeniowym  załącznik 2

*Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu na formularzu wniosku jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej). 
Podane w Tabeli Opłat i Prowizji opłaty i prowizje dotyczą oferty standardowej, nie dotyczą ofert promocyjnych. 
W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z umowy o Kartę Kredytową, Cardina Sp. z o.o. ma prawo naliczyć dodatkowe od zadłużenia przeterminowanego (odsetki za opóźnienie) naliczane są według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (obecnie 11,2% w stosunku rocznym). 

 

ZAŁĄCZNIK 2. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA OBSŁUGĘ WYKORZYSTANEGO LIMITU KREDYTOWEGO 

 

LP. Wykorzystana kwota Limitu Kredytowego  Opłata miesięczna LP. Wykorzystana kwota Limitu Kredytowego  Opłata miesięczna 
1 0,01 zł - 99,99 zł  13,80 zł  26 2 500,00 zł - 2 599,99 zł  358,80 zł 
2 100,00 zł - 199,99 zł  27,60 zł  27 2 600,00 zł - 2 699,99 zł  372,60 zł 
3 200,00 zł - 299,99 zł  41,40 zł  28 2 700,00 zł - 2 799,99 zł  386,40 zł 
4 300,00 zł - 399,99 zł  55,20 zł  29 2 800,00 zł - 2 899,99 zł  400,20 zł 
5 400,00 zł - 499,99 zł  69,00 zł  30 2 900,00 zł - 2 999,99 zł  414,00 zł 
6 500,00 zł - 599,99 zł  82,80 zł  31 3 000,00 zł – 3 099,99 zł  427,80 zł 
7 600,00 zł - 699,99 zł  96,60 zł  32 3 100,00 zł – 3 199,99 zł  441,60 zł 
8 700,00 zł - 799,99 zł  110,40 zł  33 3 200,00 zł – 3 299,99 zł  455,40 zł 
9 800,00 zł - 899,99 zł  124,20 zł  34 3 300,00 zł – 3 399,99 zł  469,20 zł 
10 900,00 zł - 999,99 zł  138,00 zł  35 3 400,00 zł – 3 499,99 zł  483,00 zł 
11 1 000,00 zł - 1 099,99 zł  151,80 zł  36 3 500,00 zł – 3 599,99 zł  496,80 zł 
12 1 100,00 zł - 1 199,99 zł  165,60 zł  37 3 600,00 zł – 3 699,99 zł  510,60 zł 
13 1 200,00 zł - 1 299,99 zł  179,40 zł  38 3 700,00 zł – 3 799,99 zł  524,40 zł 
14 1 300,00 zł - 1 399,99 zł  193,20 zł  39 3 800,00 zł – 3 899,99 zł  538,20 zł 
15 1 400,00 zł - 1 499,99 zł  207,00 zł  40 3 900,00 zł – 3 999,99 zł 552,00 zł 
16 1 500,00 zł - 1 599,99 zł  220,80 zł  41 4 000,00 zł – 4 099,99 zł  565,80 zł 
17 1 600,00 zł - 1 699,99 zł  234,60 zł  42 4 100,00 zł – 4 199,99 zł  579,60 zł 
18 1 700,00 zł - 1 799,99 zł  248,40 zł  43 4 200,00 zł – 4 299,99 zł  593,40 zł 
19 1 800,00 zł - 1 899,99 zł  262,20 zł  44 4 300,00 zł – 4 399,99 zł  607,20 zł 
20 1 900,00 zł - 1 999,99 zł  276,00 zł  45 4 400,00 zł – 4 499,99 zł  621,00 zł 
21 2 000,00 zł - 2 099,99 zł  289,80 zł  46 4 500,00 zł – 4 599,99 zł  634,80 zł 
22 2 100,00 zł - 2 199,99 zł  303,60 zł  47 4 600,00 zł – 4 699,99 zł  648,60 zł 
23 2 200,00 zł - 2 299,99 zł  317,40 zł  48 4 700,00 zł – 4 799,99 zł  662,40 zł 
24 2 300,00 zł - 2 399,99 zł  331,20 zł  49 4 800,00 zł – 4 899,99 zł  676,20 zł 
25 2 400,00 zł - 2 499,99 zł  345,00 zł  50 4 900,00 – 4 999,99 zł  690,00 zł 
      51 5 000,00 zł  703,80 zł 

Opłata miesięczna jest naliczana raz w miesiącu w momencie generowania miesięcznego zestawienia operacji. Jest naliczana w wysokości 0,46zł za każdy dzień oraz za każde rozpoczęte 100 zł Limitu Kredytowego, wykorzystane na poczet zleconych przez Klienta Transakcji Płatniczych za zaliczonych w ciężar Rachunku Karty. Powyższa tabela pokazuje maksymalne koszty związane z wykorzystaną kwotą Limitu Kredytowego. 
Klient zobowiązany jest do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w następujący sposób: 1) comiesięczna spłata w kwocie nie mniejszej niż Minimalna Kwota do Zapłaty: a) w przypadku braku zaległości w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie miesiące- ustalona jako określony w Tabeli Opłat i Prowizji procent od całkowitego salda zadłużenia.  b) przypadku zaległości Klienta w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie miesiące- ustalona jako suma nieuiszczonej Minimalnej Kwoty do Zapłaty należnej za poprzednie miesiące oraz określonego w Tabeli Opłat i Prowizji procentu od różnicy między całkowitym saldem zadłużenia i nieuiszczoną Minimalną Kwotą do Zapłaty za poprzednie miesiące. 2) dokonanie całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową – w Dniu Spłaty wskazanym w ostatnim Zestawieniu Operacji (14 dni od Dnia Rozliczeniowego), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową, 3) w przypadku, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o Kartę Kredytową Cardina otrzyma do rozliczenia jakiekolwiek Transakcje zlecone lub autoryzowane przez Klienta - Cardina wezwie Klienta  do spłaty powstałego zadłużenia, wskazując saldo zadłużenia, Transakcje objęte tym wezwaniem, numer rachunku do spłaty oraz termin płatności zadłużenia.