REGULAMIN SERWISU CARDINA.PL  

Obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2018 roku 

 

Spis treści  

§ 1. Zakres regulacji

§ 2. Słownik pojęć

§ 3. Zakres usług | Funkcjonalności

§ 4. Funkcjonalności Panelu Klienta

§ 5. Wymagania technicze

§ 6. Dostęp do Panelu Klienta

§ 7. Zasady bezpieczeństwa

§ 8. Blokowanie dostępu do Panelu Klienta

§ 9. Pomoc techniczna

§ 10. Reklamacje

§ 11. Opłaty

§ 13. Postanowienia końcowe
 
    
§ 1. Zakres regulacji    

1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);  
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Portalu Cardiny w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed rozpoczęciem korzystania z Usług.  
3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.  4. Regulamin określa aktualny zakres Usług oraz zasady korzystania z Serwisu oraz Panelu  Klienta.   
5. Cardina jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/679.   

§ 2. Słownik pojęć    

2. Określeniom użytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie:  
Cardina – Cardina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5; KRS: 0000623659, NIP: 5213738821, REGON: 364734527, numer podmiotu w Rejestrze UKNF: IP45/2017.  
Klient – osoba fizyczna będąca stroną Umowy o Kartę.  
Panel Klienta – usługa udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w szczególności serwisu internetowego.   Portal Cardiny – strona internetowa Cardiny pod adresem: www.cardina.pl, wraz z podstronami, na której dostępny jest Panel Klienta.Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.  Regulamin Kart Kredytowych – Regulamin wydawania i używania Kart Kredytowych Cardina sp. z o.o.   
Usługi świadczone drogą elektroniczną, Usługi –usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).  UKK – ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckimUmowa o Kartę – Umowa o Kartę Kredytową lub Umowa o Kartę Dodatkową.  Umowa o Kartę Dodatkową – zawarta pomiędzy Klientem, Cardiną i Upoważnionym umowa określająca zasady korzystania z Karty Dodatkowej przez Upoważnionego. Zawarcie Umowy o Kartę Dodatkową jest niezbędnym warunkiem korzystania z Karty Dodatkowej.   
Umowa o Kartę Kredytową – zawarta pomiędzy Klientem a Cardiną umowa określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego Klientowi przez Cardinę Limitu Kredytowego, jak również sposób korzystania z wydanej Karty Kredytowej. Zawarcie Umowy jest niezbędnym warunkiem korzystania z Karty Kredytowej.   
UUP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.  
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

§ 3. Zakres usług | Funkcjonalności    

Cardina świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:  
a.zamieszcza w Serwisie poddaje aktualizacji informacje dotyczące oferty Cardina oraz informacje dotyczące rynku usług finansowych    
b. Użytkownikom zarejestrowanym umożliwia korzystanie z Panelu Klienta, którego funkconalności zostały opisane w § 4 poniżej, z zastrzeżeniem, że pełna funkcjonalność Panelu Klienta dostępna jest jedynie dla Klientów.    
 
§ 4. Funkcjonalności Panelu Klienta  
  
1. Klient w ramach Panelu Klienta ma możliwość korzystania z usługi polegającej na uzyskiwaniu informacji na temat przebiegu wykonania Umowy o Kartę, w tym w szczególności informacji o:  a. Rachunku Karty (w tym: przyznany Limit Kredytowy, saldo, kwota Dostępnych Środków, Minimalna Kwota do Zapłaty, Dzień Spłaty, Cykl Rozliczeniowy, numer Rachunku Karty do dokonywania spłat zadłużenia, jeżeli dotyczy: wysokość bieżącej Kwoty Spłaty Ratalnej),   b. Transakcjach Płatniczych (w tym: data, kwota i rodzaj Transakcji, dane Odbiorcy, Data Waluty,),  
c. Karcie Kredytowej (Typ Karty Kredytowej, data ważności, ),  d. Regulacjach,  
e. oprocentowaniu, opłatach i prowizjach.  
3. Panel Klienta przewiduje następujące moduły (funkcjonalności):  
a. Strona Główna (Dashboard) – moduł, w ramach którego wskazywane są informacje na temat pięciu ostatnich Transakcji dokonanych przez Klienta oraz dane Rachunku Karty.  
b. Historia Operacji – moduł, w ramach którego wskazywane są informacje na temat Operacji na Rachunku Karty z okresu ostatnich dwóch miesięcy.  
c. Zestawienie Operacji – moduł, w ramach którego wskazywane są informacje o Cyklach Rozliczeniowych oraz Zestawieniach Operacji, w tym w szczególności informacje wskazane w Regulaminie Kart Kredytowych. Moduł umożliwia wielokrotne pobranie pliku .pdf obejmującego Zestawienie Operacji na urządzenie Klienta, począwszy od momentu udostępnienia w Panelu Klienta, bez ograniczeń czasowych.  
d. Skrzynka Odbiorcza – moduł, w ramach którego Cardina przesyła Klientowi określone w Regulacjach informacje i komunikaty. Zakres informacji i komunikatów przesyłanych na Skrzynkę Odbiorczą Klienta może zależeć od rodzaju zawartej Umowy o Kartę oraz treści udzielonych przez  Klienta zgód. Moduł umożliwia wielokrotne pobranie pliku .pdf obejmującego daną informację lub komunikat na urządzenie Klienta, począwszy od momentu udostępnienia w Panelu Klienta.  
e. Dokumenty do Pobrania – moduł, w ramach którego Klient może uzyskać dostęp do następujących dokumentów: Umowa o Kartę Kredytową, Umowa o Kartę Dodatkową, Regulamin Kart Kredytowych, Regulamin, Taryfa. Moduł umożliwia wielokrotne pobranie pliku .pdf obejmującego dany dokument, począwszy od momentu udostępnienia w Panelu Klienta.  
4. Panel Klienta nie umożliwia Klientowi składania Zleceń Płatniczych ani dokonywania Transakcji.   
5. Usługi Panelu Klienta, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu, są dostępne przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.  
6. Cardina zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Panelu Klienta, w tym do usług świadczonych w ramach Panelu Klienta w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji, rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, a także z innych przyczyn niezależnych od Cardiny. O planowanych przerwach w dostępie do Panelu Klienta, Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania w ramach Portalu Cardiny.  


§ 5. Wymagania technicze    

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Usług to: (i) komputer osobisty, (ii) telefon komórkowy, (iii) tablet lub inne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji oraz dostęp do sieci Internet.  
2. Wyposażenie techniczne (w szczególności komputer osobisty, telefon komórkowy, tablet) oraz oprogramowanie konieczne do korzystania z Panelu Klienta Użytkownik nabywa i utrzymuje na swój koszt.    

§ 6. Dostęp do Panelu Klienta    
1. Udostępnienie Użytkownikowi usług w ramach Panelu Klienta następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podaniu w nim danych logowania (loginu oraz hasła). Udostępnienie Panelu jest niezależne od zawarcia Umowy.  
2. Pełna funkcjonalność Panelu Klienta  w szczególności dostęp do modułów określonych w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu zostaje udostępniona Klientowi po  spełnieniu łącznie poniższych warunków: a. zawarcie Umowy o Kartę,    b. prawidłowe pierwsze logowanie do Panelu Klienta.  
2. Użytkownik nie może udostępniać Panelu Klienta osobom trzecim, w tym w szczególności Klient nie może korzystać z Panelu Klienta przez pełnomocnika.    [Logowanie do Panelu Klienta]    
3. Logowanie do Panelu Klienta następuje poprzez poprawne wpisanie loginu (adres e-mail Użytkownika) oraz hasła.   
4. Hasło niezbędne do dokonania pierwszego logowania Użytkownik otrzymuje w wiadomości tekstowej SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Użytkownika. 
5. Niezwłocznie po dokonaniu pierwszego logowania Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła na bezpieczne hasło przez siebie obrane. Hasło musi spełniać minimalne warunki poprawności co do jego długości, występowania wielkich i małych liter oraz cyfr. Dokładny opis procedury zmiany hasła oraz wymogów bezpiecznego hasła jest przekazywany Klientowi w formie komunikatów graficznych w ramach Panelu Klienta.   
6. Loginem do Panelu Klienta może być tylko adres e-mail, do którego Użytkownik ma wyłączny dostęp.    

 

§ 7. Zasady bezpieczeństwa    
1. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Cardiny w zakresie zasad bezpieczeństwa usług udostępnianych w ramach Panelu Klienta. W szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić: a. login i hasło,  
b. telefon komórkowy oraz treść komunikatów otrzymywanych na telefon komórkowy.  
2. Hasło może być wykorzystywane wyłącznie do logowania do Panelu Klienta. Użytkownik nie może udostępniać hasła żadnemu innemu podmiotowi, w tym nie może udostępniać hasła Cardinie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie informacji lub urządzeń wskazanych w § 7 ust. 1 Regulaminu osobom trzecim.  
3. W przypadku wystąpienia podejrzenia wejścia osób trzecich w posiadanie hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło.  
4. Użytkownik może zmienić (zdefiniować nowe) hasło, korzystając z procedury „Nie pamiętasz hasła?” lub „zmień hasło” dostępnej na stronie logowania do Panelu Klienta. Pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Użytkownika wysłana zostanie wiadomość pozwalająca na samodzielne zdefiniowanie przez Użytkownikanowego hasła.  
5. W trakcie korzystania z Panelu Klienta komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika  a serwerem Cardiny jest szyfrowana z zastosowaniem certyfikatu wystawionego i uwierzytelnionego serwera Cardiny o nawie www.cardina.pl. Przed zalogowaniem się Użytkownik powinien upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Cardiny, sprawdzając certyfikat serwera.  
6. Użytkownik nie powinien używać do logowania do Portalu Klienta adresu lub linku przesłanego drogą elektroniczną np. w wiadomości e-mail, SMS, MMS lub za pomocą komunikatorów internetowych i innych narzędzi służących do komunikowania się na odległość. Adres logowania wskazany jest wyłącznie na Portalu Cardiny. W razie jego zmiany Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem przesłanym do Skrzynki Odbiorczej.  
7. Użytkownik powinien wylogować się z Panelu Klienta w przypadku odejścia albo nieobecności przy urządzeniu, z którego dokonał logowania do Panelu Klienta.  
8. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia urządzeń, za pośrednictwem których korzysta z Panelu Klienta. W szczególności, Użytkownik zobowiązany jest do ich ochrony przez złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, przez:  
a. zainstalowanie i utrzymywanie na urządzeniu legalnego oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, w tym bieżące dokonywanie ich aktualizacji zgodnie z zaleceniami wydawcy oprogramowania,  b. stosowanie zapory sieciowej (firewall),  
c. nie instalowanie na urządzeniu oprogramowania nieznanego pochodzenia,  
d. nie logowanie się z nieznanej, ogólnodostępnej lub niezabezpieczonej sieci internetowej,  
e. nie otwieranie oraz nie odpowiadanie na wiadomości e-mail, których Klient się nie spodziewa lub które pochodzą od nieznanego nadawcy,  
f. nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia,  g. nie zezwalanie osobom trzecim na zapisywanie ich cech biometrycznych (odcisk palca, zdjęcie lub skan twarzy) na urządzeniu Klienta.  
9. Zaleca się aby Użytkownik korzystał z najnowszych i stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych.  
11. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Cardinę o wszelkich podejrzanych okolicznościach związanych z korzystaniem z Panelu Klienta, w szczególności o próbie uzyskania dostępu do Panelu Klienta lub korzystania z usług w ramach Panelu Klienta przez osoby nieuprawnione.  
12. Panel Klienta przeznaczony jest do używania wyłącznie bezpośrednio przez Klienta.   
13. Użytkownik  nie może korzystać z Panelu Klienta niezgodnie z jego przeznaczeniem, jak również podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z Regulacjami, mogących zakłócać poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych Cardiny, w szczególności służących do świadczenia usług w ramach Panelu Klienta. Użytkownik nie może dostarczać w ramach Panelu Klienta treści o charakterze bezprawnym.  
14. Użytkownik  zobowiązany jest do zapoznawania się z oraz do stosowania się do informacji w zakresie bezpieczeństwa Panelu Klienta:  
a. zamieszczanych na Portalu Cardiny, w tym udostępnianych na stronie logowania do Panelu Klienta,  c. doręczonych do Skrzynki Odbiorczej.  
15. Cardina informuje, że nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa Panelu Klienta może wiązać się z ryzykiem:  
a. wystąpienia ataków socjotechnicznych (phishingu), podczas których osoby trzecie mogą – podszywając się pod Cardinę – nakłaniać Klienta do udostępnienia danych identyfikacyjnych, danych Karty Kredytowej lub PIN,  
b. Autoryzacji przez Klienta Operacji, której nie przygotował,  
c. przejęcia przez osoby trzecie kontroli nad urządzeniami Klienta.    

§ 8. Blokowanie dostępu do Panelu Klienta    

2. Cardina ma prawo do zablokowania dostępu do Panelu Klienta w następujących przypadkach:  
a. zagrożenia bezpieczeństwa Panelu Klienta, w tym w szczególności stwierdzenia korzystania przez Użytkownika  z Panelu Klienta niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa usług Cardiny określonymi w niniejszym Regulaminie,  
b. podejrzenie uzyskania przez osobę trzecią dostępu do Panelu Klienta,  
c. wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  
3. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu okoliczności, Cardina prześle Użytkownikowi informację o zablokowaniu dostępu do Panelu Klienta wraz z uzasadnieniem, pisemnie na adres do korespondencji Użytkownika, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta lub w wiadomości tekstowej SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Użytkownika. Informacja zostanie wysłana do Użytkownika przed zablokowaniem dostępu do Panelu Klienta, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po zablokowaniu.    

§ 9. Pomoc techniczna    

1. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Panelu Klienta, zamieszczonej na Portalu Cardiny.  
2. Użytkownik może uzyskać pomoc techniczą również:  
a. za pośrednictwem Infolinii,  b. w drodze poczty elektronicznej – na adres e-mail: [email protected]  

§ 10. Reklamacje  
1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w zakresie świadczoncyh Usług. Reklamacje rozpatruje Cardina. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:  
a. oznaczenie odpowiednio Użytkownika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),  b. przedmiot reklamacji,   c. okoliczności uzasadniające reklamację.   2. Precyzyjny opis przedmiotu reklamacji usprawni i przyspieszy proces reklamacyjny.  
3. Cardina może wezwać Użytkownika do złożenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.  Cardina dołoży starań aby uczynienie zadość wezwaniu dla Użytkownika możliwie nieuciążliwe.  
4. Reklamacja może być złożona:   
a. w formie pisemnej – doręczenie na adres biura obsługi klienta Cardina sp. z o.o, ul. Wołoska 5, 02- 675 Warszawa,  
b. w formie ustnej – telefonicznie za pośrednictwem Infolinii,  c. w drodze poczty elektronicznej – na adres e-mail: [email protected],  
d. osobiście – w siedzibie Cardiny.  
5. Cardina dochowa wszelkich starań aby udzielić odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Cardina w informacji przekazywanej odpowiednio Klientowi lub Upoważnionemu, który wystąpił z reklamacją:  a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,  b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy,   c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (termin ten nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji).   
6. Do zachowania terminów, o których mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. 
7. Po złożeniu reklamacji przez Użytkownika, Cardina rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi:  
a. w formie pisemnej – pocztą na adres podany odpowiednio przez Klienta lub Upoważnionego w zgłoszeniu reklamacyjnym,  b. w drodze poczty elektronicznej – na adres e-mail podany odpowiednio przez Klienta lub  Upoważnionego w zgłoszeniu reklamacyjnym – wyłącznie na wyraźny wniosek o przesłanie odpowiedzi tą drogą.

§ 11. Opłaty    
1. Korzystanie z Panelu Klienta jest niedopłatne, chyba że co innego wynika z obowiązującej Klienta Taryfy. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci internet zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej usługi.  

2. Taryfa dostępna jest na Portalu Cardiny oraz w Panelu Klienta w ramach modułu Dokumenty do Pobrania.  
3. Cardina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie na zasadach określonych w Umowie o Kartę oraz Regulaminie Karty Kredytowej.    

§ 12. Prawa autorskie.   

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.  
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów 
audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.  
3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Cardina.    

§ 13. Postanowienia końcowe    
1. Cardina świadczyUżytkownikowi usługi w ramach Panelu Klienta przez cały okres obowiązywania Umowy o Kartę.  
2. Klient ma prawo w każdym czasie bez dodatkowych opłat wypowiedzieć na piśmie umowę o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta nie skutkuje rozwiązaniem Umowy o Kartę.  3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta wygasa wraz z wygaśnięciem (na dowolnej podstawie) Umowy o Kartę.   
4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Cardiny. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.    5. Cardina będzie kontaktować się z Klientem na udostępnione i znane Cardinie adresy korespondencyjne, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów. Klient ma obowiązek informować Cardinę o każdej zmianie danych teleadresowych.  
6. Cardina jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:   a. wprowadzenie lub zmiana przepisów prawa, w tym regulujących działalność sektora krajowych instytucji płatniczych, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta,  
b. wydanie lub zmiana przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków  Polskich rekomendacji, zaleceń lub dobrych praktyk, w zakresie wpływającym na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta,   
c. wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu w zakresie wpływającym na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Panelu Klienta,   
d. zmiana sposobu świadczenia usług, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, przez wprowadzenie przez Cardinę nowych usług albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług,   
e. dostosowanie usług, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu do warunków rynkowych, w związku z postępem technologicznym.  
7. Cardina zobowiązuje się informować o zmianach Regulaminu w tym w szczególności Regulaminu: a. w ramach Panelu Klienta,   b. pocztą elektroniczną – na wniosek Użytkownika,   
c. drogą korespondencyjną – w pozostałych przypadkach.  Dodatkowo Cardina może dokonać powiadomienia przypominającego o dokonaniu wyżej wymienionych zmian za pośrednictwem SMS.  
8. Cardina informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niż 2 miesiące przed datą ich wejścia w życie. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Cardinie sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.  
9. Przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik może również:  a. wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, ze skutkiem od dnia poinformowania Klienta o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 6 Regulaminu, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane,  
9. Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.  
10. Dla celów komunikacji Klienta z Cardiną udostępniony jest adres poczty elektronicznej: [email protected] Pozostałe dane Cardiny, w tym dane teleadresowe dostępne są na Portalu Cardiny pod adresem www.cardina.pl.