Regulamin promocyjnej oferty „Wydanie karty gratis” LoanMe

Udzielanie Pożyczek w ramach promocyjnej oferty „WYDANIE KARTY GRATIS” LoanMe prowadzone jest na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin"), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

§ 1. Strony i inne Definicje

 1. Udostępniającym promocyjną ofertę „WYDANIE KARTY GRATIS” LoanMe (dalej "Oferta") jest Pożyczkodawca (dalej „LoanMe”), tj.: LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 - 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.

W zakresie oferowania produktu kartowego „SuperKarta”, LoanMe działa jako pośrednik finansowy wydawcy pozabankowej kary kredytowej, spółki Cardina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Cardina”), ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623659, posiadającej nr NIP: 521 373 88 21, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 1.500.000 zł.

 1. Korzystającym z Oferty („Pożyczkobiorca”) może być osoba fizyczna, która:
 1. złoży Wniosek o pożyczkę;
 2. otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu Pożyczki;
 3. zawrze Umowę Pożyczki z LoanMe na warunkach określonych w § 2. Pkt 5 poniżej;
 4. wystąpi o przyznanie kredytu na karcie kredytowej „SuperKarta”;
 5. otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu limitu na karcie od Cardina i zawrze umowę o produkt kartowy.
 1. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty

 1. Oferta jest ważna od dnia 17.09.2020 r. do 31 marca 2021 r.
 2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w materiałach promocyjnych oraz publikowane na stronie internetowej oraz profilu FaceBook LoanMe w okresie obowiązywania.
 5. Promocją objęci są Pożyczkobiorcy, którzy od 17.09.2020 do 31 grudnia 2020 r. wezmą pierwszą, równoległą lub kolejną pięciotygodniową (Silver5) Pożyczkę.
 6. Promocja nie dotyczy innych kolejnych Pożyczek z oferty LoanMe.
 7. Przystąpienie do Umowy Pożyczki na warunkach Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty „Wydanie Karty Gratis”.

§ 3. Intencje i cele

 1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.
 2. Celem jest również propagowanie zasad rzetelnego podchodzenia do swoich zobowiązań finansowych.

§ 4. Zasady

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca pokryje jednorazowy koszt związany z wydaniem przez Cardina karty kredytowej Pożyczkobiorcy.
 2. Koszt, o którym mowa w punkcie poprzedzającym wskazany został w „Tabeli Opłat i Prowizji” Cardina, pod pozycją „Opłata za wydanie karty głównej”, dostępnym na stronie www.loanme.pl jako pośrednika w sprzedaży produktu kartowego Cardina.
 3. LoanMe zwróci Korzystającemu kwotę wskazaną w „Tabeli opłat i prowizji” Cardina jako „Opłata za wydanie karty głównej”.
 4. Zwrot kosztu wydania SuperKarty nastąpi na rachunek karty Pożyczkobiorcy, w ciągu pierwszego okresu rozliczeniowego dla SuperKarty, na rachunek rozliczeniowy karty Pożyczkobiorcy.
 5. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Pożyczkobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje Pożyczkę w LoanMe, pożyczkę równoległą (o ile jest do tego uprawniony) lub kolejną Pożyczkę na 5 tygodni (Silver5).
 6. Promocja dotyczy wyłącznie wskazanych powyżej produktów, z wyłączeniem innych kolejnych pożyczek, jakie Pożyczkobiorca otrzymuje w LoanMe.
 7. Oferta promocyjna skierowana jest do tych Pożyczkobiorców LoanMe, którzy poza spełnieniem warunków opisanych w Regulaminie, wyrażają zainteresowanie produktem SuperKarta i przystąpią do umowy o produkt kartowy z Cardina.
 8. LoanMe nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przez Cardina przyznania Pożyczkobiorcy limitu kredytowego na karcie kredytowej SuperKarta.
 9. Oferta może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.  

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. W przypadku przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do umowy o produkt kartowy z Cardina, administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy, będzie również Cardina, w sposób i na zasadach określonych w Umowie o produkt kartowy.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 5. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji   w    sprawie    sposobu  stosowania tych przepisów - w zakresie niezbędnym, w jakim Pożyczkodawca  będzie zobowiązany do  ich wprowadzenia lub  stosowania  w  celu  prawidłowego  wykonania Umowy i zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi
 6. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
 7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.