regulamin

§ 1. Strony i inne Definicje
1. Udostępniającym Promocyjną Ofertę “Darmowy Raport Zadłużenia” (dalej "Promocja") jest Pożyczkodawca tj.: LoanMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 - 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.
2. Korzystającym z Oferty Promocyjnej (dalej „Klient”) może być osoba fizyczna, która złoży wniosek o pożyczkę w Loanme za pośrednictwem strony internetowej 
www.loanme.pl lub telefonicznie oraz wyrazi wolę skorzystania z Promocji poprzez przekazanie informacji agentowi droga telefoniczną lub napinanie e-maila z prośba o przekazanie raportu na wskazany adres e-mail.
4. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty
1. Oferta jest ważna od dnia 7 lipca 2020r. do odwołania przez Pożyczkodawcę.
2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Promocji.
6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Promocji.

§ 3. Intencje i cele
1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług, a także budowanie świadomości Konsumentów odnośnie ich zdolności kredytowej.

§ 4. Zasady
1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy Darmowy Raport dotyczący Zdolności Kredytowej Klienta (dalej „Raport”) ubiegającego się o pożyczkę w LoanMe.
2. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Klient, który złoży wniosek o pożyczkę w Loanme za pośrednictwem strony internetowej 
www.loanme.pl lub telefonicznie oraz zadeklaruje chęć otrzymania raportu na wskazany przez siebie adres e-mail podczas rozmowy telefonicznej lub wysyłając maila na adres: [email protected], podając jednocześnie następujące dane:
1) imię i nazwisko
2) ID Klienta (Borrower ID)
3) PESEL
4) e-mail na który ma zostać przesłany raport.
3. Z Oferty może skorzystać osoba, która nie posiada aktywnej pożyczki w LoanMe.
4. Otrzymanie pożyczki w LoanMe nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z Oferty i otrzymania Raportu.
5. Warunkiem otrzymania Raportu jest zadeklarowanie woli jego otrzymania poprzez jeden ze sposobów wskazany w § 4 punkt 2.
6. Raport zostanie wysłany w formie PDF w terminie do 14 dniu od zadeklarowania woli jego otrzymania przez Klienta. na wskazany przez Klienta adres e-mail.
7. Pożyczkobiorca może skorzystać z Oferty tylko raz.
8. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
9. Raport zostanie przygotowany przez LoanMe.


§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji   w    sprawie    sposobu  stosowania tych przepisów - w zakresie niezbędnym, w jakim Pożyczkodawca  będzie zobowiązany do  ich wprowadzenia lub  stosowania  w  celu  prawidłowego  wykonania Umowy i zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi
5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.