Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cardina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”)
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH   I DANE KONTAKTOWE
 
Administratorem danych osobowych jest Cardina sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.cardina.pl, telefon: 22 100 32 23 Cardina sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw  związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.
 
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych: a) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem proflowania– na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim,  b) w celu rozpatrzenia wniosku kredytowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO; c) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfkacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fnansowaniu terroryzmu, obowiązku rozpatrzenia reklamacji wynikającego z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fnansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz obowiązków ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług płatniczych wynikających z ustawy o usługach płatniczych – na podstawie art.
6 ust. 1 pkt c RODO; d) w celu marketingu Cardina sp. z o.o., w tym do celów proflowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu; e) w celu marketingu bezpośredniego, Cardina sp. z o. o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; f) w celu przekazywania informacji handlowych Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; g) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. możliwość dochodzenia roszczeń od Klienta. 
ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
 
Cardina sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytowego oraz zawarcia i wykonania umowy. 
Cardina sp. z o.o. zbiera również dane cyfrowe Klienta podczas procesu wnioskowania o udzielenie limitu kredytowego takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Dane osobowe Klienta mogą być również pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak biura informacji gospodarczych oraz podmioty należące do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz z publicznie dostępnych źródeł (np. CEiDG). 
RODZAJ DANYCH  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie: a) dane identyfkujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy; b) dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail
i numer telefonu; c) dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, d) wizerunek utrwalony w formie kopii obejmującej dokument tożsamości
e) informacje pozyskane z rachunku bankowego z wykorzystaniem serwisu Kontomatik sp. z. o. o.;
f) informacje pozyskane z z biur informacji gospodarczych i od Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/
 
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.: a) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, b) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, c) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, d) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław e) Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ f) Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno g) Kontomatik sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa Cardina sp. z o.o. może również przekazywać dane
osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jej zlecenie np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo – płacone, podatkowe, audytorskie,  agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfkacji zdolności kredytowej, podmiotom współpracującym z Cardina sp. z o. o. – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Cardina sp. z o.o. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Cardina sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.
 
PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB  ORGANIZACJI MIĘDZYNARODO WEJ
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
 
Pana/ Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie proflowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych; wynik proflowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak również w przypadku odmowy ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Cardina sp. z o. o. o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. 
Pana/ Pani mogą dane być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie proflowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i fnansowania terroryzmu. Ocena obejmować może dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Panią/ Pana przy zawarciu umowy lub złożenia zlecenia przeprowadzenia transakcji. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifkowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. Administrator może również przetwarzać Pani/ Pana dane w sposób zautomatyzowany, również w formie proflowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.
OKRES PRZECHOWYWAN IA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym proflowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu kredytu– przez okres 3 lat od zebrania danych; b) dla celów stosowania środków bezpieczeństwa fnansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne; c) dla celów realizacji umowy o kartę kredytową przez okres trwania umowy; d) dla celów prowadzenia komunikacji handlowej drogą elektroniczną do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody; e) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych; f) dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń; g) do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie; h) dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań; W przypadkach pozyskania przez Cardina sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.
 
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres [email protected] 
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚC I LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o kartę kredytową (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).