Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta przez LoanMe

1. Administrator. Administratorem danych osobowych jest LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 142B („LoanMe”).

2. Dane kontaktowe. Z LoanMe można skontaktować się poprzez adres email [email protected], telefonicznie pod numerem 223777800 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. IOD. LoanMe powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres email [email protected] lub [email protected]  lub pisemnie na adres siedziby Administratora .

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) w celu:

a)             podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy pożyczki, a w przypadku jej zawarcia w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)            oceny zdolności kredytowej, w tym poprzez profilowanie (szersza informacja została podana w pkt 11 poniżej) oraz oceny ryzyka kredytowego – w przypadku przetwarzania dla oceny zdolności kredytowej podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na LoanMe wynikający z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku przetwarzania dla oceny ryzyka kredytowego podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez LoanMe, polegający na niezbędności szacowania tego ryzyka dla działalności pożyczkowej LoanMe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c)             wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LoanMe w związku z udzieleniem pożyczki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, czy ustawy o rachunkowości,

d)            badań statystycznych na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e)             marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych LoanMe, w tym poprzez profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez LoanMe polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a po ustaniu celu zebrania danych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); profilowanie będzie odbywało się dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług LoanMe oraz przedstawienia odpowiedniej oferty,

f)             realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które LoanMe uznaje: możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zapobieganie oszustwom lub innym przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, prowadzenie wewnętrznych ewidencji, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

5. Żródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich. W celu oceny Pani/pana zdolności kredytowej LoanMe zbiera Pani/Pana dane osobowe z:

a)             Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 („BIG InfoMonitor”), w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia oraz składanych zapytań na Pani/Pana temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

b)            KRD Biura Informacji Gospodarczej  S.A.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12,  w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia

c)             Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego

d)            Crif Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny

e)             Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A,  w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia

f)             Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 8, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w pkt 5 powyżej, które prowadzą bazy danych w związku z oceną zdolności kredytowej lub analizą ryzyka kredytowego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do funduszy nabywających wierzytelności z umów pożyczki, które znajdują się w państwie trzecim (szersza informacja została podana w pkt 7 poniżej). Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LoanMe, m.in. dostawcom usług IT i wsparcia technicznego, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy niszczenia dokumentów  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LoanMe i wyłącznie zgodnie z poleceniami LoanMe.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez LoanMe do funduszy nabywających wierzytelności z umów pożyczki, które znajdują się w państwie trzecim (państwie, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jeżeli  dane państwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  przekazywanie danych osobowych do ww. funduszy odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię przedmiotowych  standardowych klauzul umownych – proszę skontaktować się w tej sprawie z LoanMe lub z IOD. Dane kontaktowe wskazane są odpowiednio w pkt 2 i 3 powyżej.

8. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: zawarcia i wykonania umowy pożyczki, obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową pożyczki lub wnioskowaniem o nią z uwzględnieniem okresów przedawnienia wynikających z Kodeksu cywilnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy pożyczki, czy obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. LoanMe przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celu marketingu bezpośredniego, jeżeli - w zależności od podstawy prawnej tego przetwarzania - zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

9. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)             żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LoanMe Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi,

b)            w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

c)             cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail [email protected]; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d)            wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LoanMe lub IOD. Dane kontaktowe wskazane są odpowiednio w pkt 2 i 3 powyżej.

10. Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pożyczki.

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na sprawdzeniu zdolności kredytowej, w skutek czego zostanie podjęta decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. Przedmiotowa decyzja nie ma charakteru wyłącznie automatycznego, gdyż podejmowana jest przez właściwych pracowników LoanMe.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta przez BIG InfoMonitor, BIK i ZBP:

  1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BIG InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Związek Banków Polskich

  1. Dane kontaktowe. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):

[email protected]

[email protected]

[email protected]

  1. IOD. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):

[email protected]

[email protected]

[email protected]

  1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych. BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
  2. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.