Załącznik 2 do Umowy Pożyczki

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UMOWY POŻYCZKI  

 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy (pożyczkodawcy)

Kredytodawca (Pożyczkodawca): 

LoanMe Sp. z o.o.

Adres do korespondencji i przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki:

LoanMe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Adres: (siedziba) 

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Numer telefonu: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

22 377 78 00

Adres poczty elektronicznej: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

[email protected]  

Adres strony internetowej: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

www.loanme.pl

 

 

Pośrednik kredytowy:* 

 

Adres: 

(siedziba) 

 

Numer telefonu: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

 

Adres poczty elektronicznej: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

 

Numer faksu: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

 

Adres strony internetowej: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

 

2. Opis głównych cech kredytu (pożyczki) 

Rodzaj kredytu (pożyczki) 

Pożyczka gotówkowa, niezabezpieczona

Całkowita kwota kredytu (pożyczki)

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione 

…………..zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu (pożyczki)

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne 

W zależności od wybranej opcji, kwota pożyczki zostanie wypłacona przelewem: 

☐ w całości  ☐ w części, w kwocie …… zł   na zweryfikowany rachunek bankowy o numerze:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

☐ w całości  ☐ w części, w kwocie …… zł   na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy, inny niż Zweryfikowany Rachunek Bankowy, o numerze*:

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Kwota pożyczki wypłacana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania Umowy Pożyczki.  

* W przypadku wyboru płatności podzielonych na różne rachunki, za datę wypłaty Pożyczki uznaje się przelew na Zweryfikowany Rachunek Bankowy lub na pierwszy rachunek z podanych przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie wpisany przez Pożyczkobiorcę numer rachunku bankowego.

 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa zawarta na okres ……. tygodni.

Zasady i terminy spłaty kredytu/pożyczki   

Będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

Kwota główna pożyczki (Całkowita kwota pożyczki), wraz z Prowizją oraz odsetkami powinna zostać spłacona w ratach tygodniowych. Ilość tygodniowych rat pożyczki wynosi …………. 

W zależności od wybranego wariantu spłaty pożyczki:

−      wysokość każdej raty wynosi ……. zł tygodniowo (wariant Równe Raty)

−      wysokość rat od 1 do ……. raty wynosi …… zł tygodniowo oraz od …..raty do …. raty wynosi ….zł tygodniowo i w ostatniej racie wynosi …… zł tygodniowo (wariant Raty Zmienne).

Raty płatne są na wskazany Pożyczkobiorcy Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy.

W przypadku obniżenia stopy odsetek ze względu na obniżenie stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację o tej zmianie na trwałym nośniku wraz z informacją o nowej wysokości Raty Pożyczki.

 Wpłacane kwoty będą zaliczane kolejno na poczet:

1. opłaty przygotowawczej, 2. prowizji, 3. należnych odsetek umownych (o ile dotyczy), 4. kwoty pożyczki 5.

odsetek za opóźnienie, 6. kosztów dochodzenia zwrotu Kwoty Pożyczki do Spłaty.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową pożyczki

(suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki)

 

…………… zł

 

 

kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* 

nie dotyczy

-opis towaru lub usługi: 

nie dotyczy

-cena: 

nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu/pożyczki*

Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt 

- rodzaj zabezpieczenia pożyczki : 

nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt (pożyczkę) przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu/pożyczki  wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt (pożyczkę) płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu (pożyczki), ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt (pożyczkę) lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt (pożyczkę) nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu

(pożyczki) wypłaconej na jej podstawie 

nie dotyczy

3. Koszty kredytu (pożyczki) 

Stopa oprocentowania kredytu (pożyczki) oraz warunki ich zmiany

7,2 % w skali roku (stała stopa oprocentowania pożyczki), przy czym ze względu na treść art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego wysokość stopy procentowej ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych

 

 

- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: 

nie dotyczy

 

- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy pożyczki (Jeżeli umowa o pożyczkę przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): 

nie dotyczy

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu/pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO …..  % 

Przykład reprezentatywny: Dla pożyczki w kwocie 1000 zł udzielonej na 5 tygodni, całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 163,10 zł  (w tym prowizja 155,75 zł) dla oprocentowania 7,2%, opłata przygotowawcza 0 zł, średnia tygodniowa rata wynosi 232,62 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 467%. Okres spłaty: 5 tygodni. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2020 na reprezentatywnym przykładzie.

Założenia przyjęte do obliczenia RRSO:

− umowa pożyczki będzie obowiązywała przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pan/Pani wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki w terminach w niej określonych,

 

datą początkową będzie data wypłaty Pierwszej Raty Pożyczki;

 

kwoty wypłacane i spłacane przez Strony nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu; 

 

odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym, czy nie,

 

wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu/pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: 

Nie

- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: 

nie dotyczy

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Nie

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy

Koszty, które będzie Pan/Pani musiał ponieść w związku z umową kredytu (pożyczki)* 

 ……….. zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* 

nie dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. kart kredytowych)*  

nie dotyczy

 

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową kredytu/pożyczki*  

Opłata przygotowawcza: ………..zł

Prowizja: ………..zł 

Kwota odsetek równa: ………..zł

Wysokość odsetek nie przekroczy maksymalnej wysokości stopy odsetkowej określonej w art. 359 § 21

Kodeksu cywilnego i może zostać zmieniona w przypadku zmiany odsetek maksymalnych 

Warunki, na jakich powyżej wspomniane koszty związane z umową o kredyt (pożyczkę) mogą ulegać zmianie* 

Odsetki mogą ulegać zmianom wynikającym ze zmian stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Opłaty notarialne* 

nie dotyczy

Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pana/Pani poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

Domyślna stopa procentowa odsetek za opóźnienie równa: 11,2 % w stosunku rocznym

Jeżeli Pożyczka lub jej część nie będzie spłacona na czas, Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie za okres od dnia, w którym Kwota Należna stała się wymagalna do dnia faktycznej zapłaty Kwoty Należnej, z zastrzeżeniem zakazu anatocyzmu (naliczania odsetek od odsetek).

W przypadku, gdy Klient opóźnia się z wywiązywaniem się z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może prowadzić w tym przedmiocie przewidziane przepisami prawa czynności upominawcze i windykacyjne,  W przypadku gdy przepisy prawa na to pozwalają Klient może zostać obciążony poniesionymi przez Pożyczkodawcę kosztami

 

działań windykacyjnych

4. Inne ważne informacje: 

Prawo odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu (pożyczki) ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: 

Tak

Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu/pożyczki  przed terminem określonym w umowie 

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu/pożyczki  przed terminem* 

Klient jest uprawniony do spłaty Pożyczki przed terminem spłaty. W przypadku przedterminowej spłaty, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę Pożyczki.

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego/ pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

W procesie badania zdolności kredytowej może Pan/Pani sprawdzony/a w danych:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., • Związek Banków Polskich 
  • Crif Sp. z o. o.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt (pożyczkę) Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego/ pożyczki

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy pożyczki.

Okres obowiązywania formularza

Niniejsza informacja zachowuje ważność od daty jej otrzymania (parafowania) przez Pożyczkobiorcę,  przez czternaście kolejnych dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania (parafowania) przez Pożyczkobiorcę. 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

a) dane kredytodawcy (pożyczkodawcy) 

 

Kredytodawca (Pożyczkodawca)/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani mieszka:* 

 LoanMe Sp. z o.o.

 Adres do korespondencji i przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki:

LoanMe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Adres: (siedziba) 

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Numer telefonu: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

22 377 78 00

Adres poczty elektronicznej: 

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

[email protected]

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny) 

www.loanme.pl

Rejestr* 

Pożyczkodawca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100. 

Organ nadzoru* 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b) dane dotyczące umowy kredytu (pożyczki) 

 

Prawo odstąpienia od umowy* 

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy pożyczki: 

  Tak                                                                                                                                                       

 

- sposób odstąpienia od umowy: pisemnie 

Klient wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres Pożyczkodawcy lub składając je bezpośrednio w siedzibie Pożyczkodawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki stanowi Załącznik 4 do Umowy Pożyczki.

 

- termin: 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy Pożyczki. Liczy się data stempla pocztowego.

 

- skutki odstąpienia od umowy: 

Klient składający oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami umownymi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie - w terminie 30 dni od dnia nadania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panią/Panem umowy o kredyt (pożyczkę) będzie miało zastosowanie prawo: 

Prawo polskie

 

Postanowienie          umowy     dotyczące wyboru     prawa właściwego* 

 Wskazanie właściwego postanowienia umowy:  § 10. Punkt 11 Umowy Pożyczki. 

Prawo właściwe dla postanowień pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

 Prawo polskie

 

Reżim językowy* (język umowy/język komunikacji):

Wszelkie powiadomienia związane z Umową Pożyczki powinny być sporządzone w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań 

 

Istnienie i dostęp do pozasądowego systemu rozstrzygania sporów 

  • przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: 

Tak

  • zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:

W przypadku sporu, może Pan/Pani zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Pożyczkodawcy jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

Powyższa możliwość nie wyłącza właściwości sądu powszechnego określonej w Umowie Pożyczki.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.