1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

 

Kredytodawca:

 

Adres:

(siedziba)

 

 

 

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

 

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Pośrednik kredytowy:*

 

Adres:

(siedziba)

 

 

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

 

2. OPIS GŁÓWNYCH CECH KREDYTU

 

Rodzaj kredytu

Karta kredytowa Cardina

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

                 zł

 

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Środki z tytułu przyznanego Limitu kredytowego zostaną postawione do dyspozycji Posiadacza karty jednorazowo na rachunku Karty w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy.

Postawienie Limitu Kredytowego do dyspozycji Klienta nie jest równoznaczne z doręczeniem Klientowi Karty Kredytowej.

Czas obowiązywania umowy

 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12-sto miesięczne okresy kredytowania, o ile Posiadacz karty lub Cardina Sp. z o.o. nie wypowie Umowy, Posiadacz karty lub Cardina Sp. z o.o. nie zadecydują o niewznawianiu Karty albo nie nastąpią inne przyczyny wskazane w Umowie powodujące jej rozwiązanie.

Zasady i terminy spłaty kredytu

 

1. Minimalna kwota do spłaty , w terminie spłaty, co najmniej minimalnej kwoty (15% kwoty wykorzystanego Limitu kredytowego powiększone o naliczone od wykorzystanej kwoty Limitu kredytowego, należne odsetki za opóźnienie, prowizje i opłaty), wskazanej na zestawieniu operacji,

2. Możliwość dokonania spłaty zadłużenia ponad kwotę wskazaną w ust. 1 poprzez dokonanie wpłaty bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek Karty,

3. Możliwość zarządzania procentem spłaty od 15% do 100%

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

 

 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

 

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

 

Nie dotyczy

 

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

 

Nie dotyczy

 

3. KOSZTY KREDYTU

 

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

 

1. Stopa oprocentowania kredytu: ________%

 

Cardina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy wyłącznie w sytuacjach wskazanych w niniejszym ustępie, w trybie wskazanym w Regulaminie. Cardina może:

 1. proporcjonalnie podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli:
  1. stopa procentowa referencyjna NBP wzrośnie o co najmniej 2% wartości tego wskaźnika w skali rocznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
  2. nastąpi wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym), ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (potocznie: inflacja),

Przy czym Cardina może skorzystać z prawa do zmiany Taryfy najpóźniej w terminie jednego miesiąca od publikacji wskaźnika stanowiącego podstawę takiej zmiany oraz nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy,

 1. obniżyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych,
 1. wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu z zastrzeżeniem, że Klient nie będzie zobowiązany do korzystania z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, że domyślnie taka nowa usługa, produkt lub funkcjonalność będą dla Klienta nieaktywne oraz że nieskorzystanie przez Klienta z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu nie wpłynie na ograniczenie praw ani zwiększenie obowiązków Klienta wynikających z Umowy o Kartę Kredytową,
 2. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową w przypadku:
  1. konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych,
  2. wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Cardinę, w zakresie niezbędnym do dostosowania Taryfy do wymienionych wyżej wymogów lub przepisów.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

 

 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona w oparciu o reprezentatywny przykład wynosi: ${rrso}%.
 2. Została wyliczona od kwoty całkowitego kosztu kredytu. a jej faktyczna wysokość zależy od sposobu korzystania przez Klienta z Limitu Kredytowego w Rachunku Karty.
 3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, została wyliczona przy następujących założeniach:
 1. Umowa o Kartę Kredytową będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Cardina i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy o Kartę Kredytową w terminach określonych w tej umowie przy czym zakłada się roczny okres rozliczenia;
 2. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej Transakcji Bezgotówkowej, w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
 3. data księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest zgodna z datą jej dokonania,
 4. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
 5. za dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową uważa się dzień podjęcia decyzji kredytowej przez Cardinę.
 6. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym.
 7. wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

Nie dotyczy

 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

 

Jednorazowa opłata za wydanie karty kredytowej w kwocie 15 zł.

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

 

Koszty korzystania z kart kredytowych*

 

Opłata za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego  naliczana jednorazowo w Cyklu Rozliczeniowym, wynosi:

0,46 zł dziennie za każde rozpoczęte 100 zł.

Opłata miesięczna za obsługę karty głównej oraz kart dodatkowych wynosi 10 zł i naliczana jest jednorazowo w trakcie trwania Cyklu Rozliczeniowego.

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

 

Opłata za miesięczne zestawienie operacji, w przypadku wyboru wersji papierowej, wysyłanej na wskazany adres korespondencyjni pocztą wynosi 10 zł za każde wygenerowane zestawienie.

W przypadku wyboru wersji elektronicznej miesięcznego zestawienia operacji wysyłanego na wskazany adres e-mail opłata wynosi 0zł.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

 

Cardina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy wyłącznie w sytuacjach wskazanych w niniejszym ustępie, w trybie wskazanym w Regulaminie. Cardina może:

 1. proporcjonalnie podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli:
  1. stopa procentowa referencyjna NBP wzrośnie o co najmniej 2% wartości tego wskaźnika w skali rocznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
  2. nastąpi wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym), ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (potocznie: inflacja),

- przy czym Cardina może skorzystać z prawa do zmiany Taryfy najpóźniej w terminie jednego miesiąca od publikacji wskaźnika stanowiącego podstawę takiej zmiany oraz nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy,

 1. obniżyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych,
 1. wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu z zastrzeżeniem, że Klient nie będzie zobowiązany do korzystania z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, że domyślnie taka nowa usługa, produkt lub funkcjonalność będą dla Klienta nieaktywne oraz że nieskorzystanie przez Klienta z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu nie wpłynie na ograniczenie praw ani zwiększenie obowiązków Klienta wynikających z Umowy o Kartę Kredytową,
 2. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową w przypadku:
  1. konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych,
  2. wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Cardinę, w zakresie niezbędnym do dostosowania Taryfy do wymienionych wyżej wymogów lub przepisów.

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

Skutek braku płatności

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

 1. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki za opóźnienie) naliczane są według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (obecnie 11,2% w stosunku rocznym).
 2. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego Klient może być zobowiązany do poniesienia kosztów określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

 

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

 

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie:

  1. 14 dni od dnia jej zawarcia,
  2. 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Kredytowej na podstawie Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Kredytowej.

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

 

Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Cardina nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty. Dokonanie choćby częściowej wcześniejszej spłaty powiększa kwotę Dostępnych Środków.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Przed udzieleniem pozytywnej decyzji kredytowej oraz udostępnieniu Klientowi Limitu Kredytowego, zostaje sprawdzony w następujących zewnętrznych bazach:

 1. BIG Infomonitor (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)
 2. Credit Check Consumer (CRIF Services Sp. z o.o.)
 3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG S.A.)
 4. KRD (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Klient ma prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

 

Czas obowiązywania formularza*

 

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 6 dni od daty jej wygenerowania ______________

 

5. DODATKOWE INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY USŁUG FINANSOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ

 

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca:*

 

 

 

Adres:

(siedziba)

 

 

 

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Rejestr*

 

 

Organ nadzoru*

 

 1. Komisja Nadzoru Finansowego
 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

 

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie:

 1. 14 dni od dnia jej zawarcia,
 2. 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Kredytowej na podstawie Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Kredytowej.

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Nie dotyczy

 

Język umowy*

Język polski

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 

Cardina zawsze dąży do ugodowego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów. W razie wystąpienia takiego sporu (np. w razie niezadowolenia Klienta lub Upoważnionego ze sposobu rozstrzygnięcia przez Cardinę reklamacji) odpowiednio Klientowi lub Upoważnionemu przysługuje prawo korzystania z metod pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś: (i) mediacji, (ii) arbitrażu, (iii) działalności komisji skargowych. Szczegółowe informacje dotyczące metod pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, pod numerem telefonu Punktu kontaktowego UOKiK: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej –przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]