Regulamin “Sprawdzone Polecone”

plik banknotów w ręce

Regulamin „Sprawdzone Polecone”

§ 1. Strony i inne Definicje

1. Udostępniającym Promocyjną Ofertę „Sprawdzone Polecone” (dalej “Oferta Promocyjna”) jest Pożyczkodawca tj.: LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.

2. Korzystającym z Oferty Promocyjnej (dalej „Polecający”) może być osoba fizyczna, która zawrze umowę pożyczki z Pożyczkodawcą oraz spłaca w terminie swoje zobowiązanie.

3. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty

1. Oferta jest ważna od dnia 10 lipca 2019r. do wyczerpania zapasów kart.

2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty Promocyjnej „Sprawdzone Polecone”.

6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Oferty.

§ 3. Intencje i cele

1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.

§ 4. Zasady

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Polecającemu kartę do dyskontu zasilone kwotą 100zł.

2. Do skorzystania z Oferty uprawniona jest osoba, która jest lub była Klientem Pożyczkodawcy i poleci usługi Pożyczkodawcy drugiej osobie.

3. Osoba, której usługi zostały polecone powinna wskazać osobę Polecającą. 

4. Osoba, która jest Polecona powinna zawrzeć umowę pożyczki od 10.07.2019 oraz od niej nie odstąpić i terminowo spłacać zobowiązanie.

4. Polecający, jeśli ma aktywną pożyczkę i Polecony nie mogą mieć zaległości w spłacie swojego zobowiązania.

5. Karta wysyłana jest pocztą tradycyjną po weryfikacji terminowości spłat czterech pierwszych rat + 5 dni roboczych od zawarcia umowy przez osobę, której usługi zostały polecone na wskazany przez Polecającego adres oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko.

6. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać Polecający, którego osoba Polecona nie skorzystała z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.

7. Polecający może skorzystać z Oferty tylko raz.

8. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przystąpieniem do Oferty, Pożyczkobiorca może w każdym czasie zwrócić się do LoanMe o wyjaśnienia. LoanMe zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.

7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.