REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY „FREE CLOSER” LOANME

§ 1. Strony i inne Definicje

 1. Udostępniającym promocyjną oferę „Pożyczka za 0 zł” LoanMe (dalej “Oferta”) jest Pożyczkodawca (dalej „LoanMe”), tj.:

LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.

 1. Korzystającym z Oferty (dalej „Pożyczkobiorca”) może być osoba fizyczna, która dotąd nie była i nie jest aktywnym Pożyczkobiorcą LoanMe, a także spełni warunki Regulaminu oraz złoży Wniosek o pożyczkę, oraz otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu Pożyczki i następnie zawrze Umowę Pożyczki „Silver 5” na kwotę 500 zł lub 3000 zł.
 2. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty

 1. Oferta jest ważna od dnia 14.09.2020 r. do odwołania.
 2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w Umowie Pożyczki i niniejszym Regulaminie.
 4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w materiałach promocyjnych oraz publikowane na stronie internetowej oraz profilu FaceBook LoanMe w okresie obowiązywania.
 5. Przystąpienie do Umowy Pożyczki „Silver 5” na 500 zł lub 3000 zł, na warunkach Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty „Pożyczki za 0 zł”.
 6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną, w szczególności poprzez nieterminowe spłaty Rat Pożyczki, może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Oferty, poprzez zobowiązanie umowne do spłaty Pożyczki na zasadach ogólnych, tj. z uwzględnieniem oprocentowania Pożyczki i wszelkich Opłat dodatkowych.

§ 3. Intencje i cele

 1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.
 2. Celem jest również propagowanie zasad rzetelnego podchodzenia do swoich zobowiązań finansowych.

§ 4. Zasady

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca udzieli rabatu od kosztów związanych z Pożyczką w wysokości Całkowitego Kosztu Pożyczki.
 2. W okresie trwania Umowy Pożyczki, tj. przez 5 tygodni liczonych od daty wymagalności pierwszej raty Pożyczki, Pożyczkodawca nie będzie naliczał Opłat i Odsetek związanych z udzieleniem Pożyczki. Po tym terminie, w przypadku gdy Pożyczkobiorca nie wywiązał się z warunków terminowej spłaty Rat zgodnie z treścią Umowy Pożyczki i niniejszego Regulaminu, zawieszone Opłaty i Odsetki zostaną zaliczone na konto Pożyczki i powiększą Kwotę do Spłaty, zgodnie z treścią Umowy Pożyczki.
 3. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Pożyczkobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje Pożyczkę 500 lub 3000 w LoanMe i dokonał terminowej spłaty Kwoty Pożyczki do Wypłaty w pięciu Ratach ł, w okresie kolejnych 5 tygodni, liczonych od pierwszego piątku Okresu Pożyczki, począwszy od kolejnego tygodnia następującego po tym, w którym Kwota Pożyczki do Wypłaty została wpłacona na Zweryfikowany Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
 4. W sytuacji, gdy Pożyczkobiorca nie spełni warunku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki na warunkach wynikających z Umowy, § 5. pkt 4.
 5. Pożyczkobiorca może skorzystać z Oferty tylko raz, przy otrzymaniu po raz pierwszy Pożyczki w LoanMe.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktu pożyczkowego „Silver 5” na 500 zł lub 3000 zł.
 7. Oferta może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.  

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji   w    sprawie    sposobu  stosowania tych przepisów – w zakresie niezbędnym, w jakim Pożyczkodawca  będzie zobowiązany do  ich wprowadzenia lub  stosowania  w  celu  prawidłowego  wykonania Umowy i zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymiRegulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
 5. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.