Regulamin “Majówkowa Promocja dla Klientów LoanMe”

zadowolona para zwiedzająca miasto - regulamin "Majówkowa Promocja dla Klientów LoanMe"

Regulamin
„Majówkowa Promocja dla Klientów LoanMe”

§ 1. Strony i inne Definicje
1. Udostępniającym Promocyjną Ofertę „Majówkowa Promocja dla Klientów LoanMe” (dalej “Oferta Promocyjna”) jest Pożyczkodawca tj.: LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.
2. Korzystającym z Oferty Promocyjnej (dalej „Pożyczkobiorca”) może być osoba fizyczna, która zawrze umowę pożyczki z Pożyczkodawcą i wyrazi chęć na skorzystanie z Oferty Promocyjnej oraz jest klientem Pożyczkodawcy.
3. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty
1. Oferta jest ważna od dnia 24 kwietnia 2019r. do 4 maja 2019r.
2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty Promocyjnej „Majówkowa Promocja dla Klientów LoanMe”.
6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Oferty.

§ 3. Intencje i cele
1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.

§ 4. Zasady
1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy kartę do dyskontu zasilone kwotą 100zł.
2. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Klient, który wyrazi chęć skorzystania z Oferty promocyjnej oraz przystąpi do umowy pożyczki w dniach 24.04.2019-04.05.2019r.
3. Z Oferty może skorzystać osoba, która jest klientem tj. w przeszłości skorzystała co najmniej raz z usług Pożyczkodawcy.
4. Karta wysyłana jest pocztą tradycyjną po 18 dniach roboczych na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko. 
5. Z Ofert Promocyjnej może skorzystać Pożyczkobiorca, który nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie oraz terminowo spłaca swoje zobowiązanie.
6. Pożyczkobiorca może skorzystać z Oferty tylko raz.
7. Oferta może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
 
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przystąpieniem do Oferty, Pożyczkobiorca może w każdym czasie zwrócić się do LoanMe o wyjaśnienia. LoanMe zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.
7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.