Regulamin konkursu “Świąteczna opowieść. Rozdział III”

Regulamin Świąteczna Opowieść

Konkurs prowadzony jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu „Świąteczna Opowieść” (dalej “Regulamin”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

§ 1. Strony i inne Definicje

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą “Świąteczna Opowieść” (dalej “Konkurs”) jest:

LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”) jest każda osoba fizyczna, aktywny Klient Organizatora (posiadający prawidłowo realizowaną Umowę Pożyczki), który w terminie od dnia 06.12.2019 r. do dnia 06.01.2020 r., prześle drogą mailową lub pocztową krótką historię o tym, w jaki sposób skorzystanie z pożyczki w LoanMe (Organizatora), pomogło Uczestnikowi w konkretnej sytuacji życiowej, a następnie weźmie udział i wyrazi zgodę na opublikowanie materiału filmowego na ten temat.
 2. Laureatem Konkursu jest Uczestnik.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 06.12.2019 r. do dnia 06.01.2020 r. i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w § 4. Regulaminu.
 3. Informacje dotyczące Konkursu będą zawarte w komunikacji e-mailowej, telefonicznej i SMS oraz publikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora w okresie trwania Konkursu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia strony konkursowej w ramach Serwisu www Konkursu, tj. od dnia 06.12.2019 r. do dnia 06.01.2020 r. do godz. 23:59:59. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym oraz dalszej części Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

§ 3. Intencje i cele

 1. Intencją Organizatora i celem Konkursu jest promowanie marki własnej Organizatora oraz oferowanych przez niego usług.
 2. Celem Organizatora jest również propagowanie zasad świadomego pożyczania pieniędzy.

§ 4. Zasady

 1. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Od dnia 06.12.2019 r. do dnia 06.01.2020 r., każda osoba zainteresowana udziałem w Konkursie, spełniająca warunki dla Uczestników, o których mowa w § 1. pkt 2 powyżej, może przesłać drogą poczty elektronicznej email, na adres [email protected] lub przesłać pocztą w formie listu na adres: LoanMe Sp. z o.o., Budynek West Station,  Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa; historię dotyczącą tego, w jaki sposób pożyczka udzielona przez Organizatora wspomogła Uczestnika w danej sytuacji.
 3. Opis, o którym mowa powyżej może mieć dowolną formę i obszerność, jednak musi spełniać wymogi ogólnie przyjętych norm co do doboru słownictwa, tak aby historie nie zawierały treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe i/lub niezgodne z prawem.
 4. Uczestnicy muszą też wyrazić zgodę na wzięcie udziału w nagraniu filmowym przedstawiającym Uczestnika opowiadającego swoją Świąteczną Opowieść oraz na wyświetlanie tego nagrania w mediach społecznościowych, na stronach www Organizatora oraz YouTube.

§ 5. Przyznanie Nagród

 1. W zamian za opowiedzenie i zgodę na upublicznienie Świątecznej Opowieści (wraz z wizerunkiem Uczestnika), Laureaci Konkursu uzyskują prawo do Nagrody w postaci umorzenia przez Organizatora części pożyczki Uczestnika w wysokości kwoty 2000 zł. Jeśli kwota pozostała do spłaty jest mniejsza niż 2000 zł, Organizator umorzy całość tej kwoty.
 2. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”), która wyłoni 3 (trzech) laureatów Konkursu, którzy w sposób najbardziej kreatywny opisali swoją historię.
 3. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie do 10.01.2020 r. włącznie.
 4. Uczestnik (Laureat Konkursu) nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani na nagrody innego rodzaju.
 6. Nagroda w postaci umorzenia pożyczki w zamian za opowiedzenie i możliwość upublicznienia historii nie stanowi świadczenia nieodpłatnego dla Laureata w rozumieniu przepisów podatkowych, przez co nie będzie stanowiła jego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

§ 7. Wydanie nagród

 1. Nagrodzeni Uczestnicy (Laureaci Konkursu) zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagród poprzez wiadomość e-mail oraz umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej oraz profilu Facebook  Organizatora po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w terminie do dnia 10.01.2020 r. włącznie. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 2-3 poniżej.
 2. Nagroda w postaci umorzonej kwoty pożyczki w zamian za historię, uznana jest za wydaną  wówczas, gdy Laureat oświadczy, iż ją przyjmuje (art. 508 k.c.).
 3. Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez Laureata do Organizatora, w odpowiedzi na wiadomość o wygranej.
 4. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 3 (trzech) dni, licząc od dnia umieszczenia przez Organizatora wiadomości zawierającej informację o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku, gdy po upływie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Laureat nie udzieli żadnej odpowiedzi, Organizator ponownie wyśle do tego Laureata informację o przyznaniu Nagrody, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci odbioru Nagrody.
 6. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie prześle w terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, Laureat ten traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie Laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie Laureata, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 8. O ile Laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych osobowych, informacja o wygranej będzie zawierała jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska lub pseudonim, którym się posługuje.
 9. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi spłacić najbliższą (kolejną) tygodniową ratę pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty w tygodniu ogłoszenia wyników. Reszta kwoty zostanie Laureatowi umorzona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 9.  Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142B 02-305 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu.

9. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

c) data urodzenia,

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 10.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.loanme.pl.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.